Kursa kods JurZ3018

Kredītpunkti 3

Ģimenes un mantojuma tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

JurZ3029, Civilprocess

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūst ģimenes tiesiskās attiecības, kuras veidojas laulāto starpā, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību tiesiskos aspektus, kā arī laulāto mantiskās attiecības. Studenti iegūst zināšanas par mantojuma tiesību pamatprincipiem un mantošanas veidiem Latvijā, kā arī mantojuma sadali starp mantiniekiem, spēj formulēt un kritiski izanalizēt ģimenes un mantojuma tiesību problēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Izprot ģimenes un mantojuma tiesību būtību un to vietu Latvijas tiesību sistēmā. Tests.
2) Pārzina Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus ģimenes un mantojuma tiesībās. Kontroldarbs.
PRASMES:
Profesionālās prasmes
1) Spēj izvērtēt likumā noteiktos laulības noslēgšanas šķēršļus. Kontroldarbs.
2) Spēj argumentēti raksturot atšķirības likumiskajā un testamentārajā mantošanā. Tests.
3) Prot novērtēt laulības līguma nozīmi laulāto mantiskajās attiecībās. Kontroldarbs.
4) Spēj teorētiski sadalīt mantojumu pēc likuma un testamenta. Casus risināšana.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus. Patstāvīgais darbs.
2) Spēj iesaistīties diskusijā un argumentēti aizstāvēt savu viedokli. Diskusija.
KOMPETENCE:
1) Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas ģimenes un mantojuma tiesību tiesiskajā regulējumā. Eksāmens.

2) Spēj ieteikt grozījumus ģimenes un mantojuma tiesību normatīvajos aktos. Diskusija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (24 stundas)
1. Vispārīgie noteikumi. (1 h).
Ģimenes tiesību attīstība Latvijā. Latvijas Republikas Civillikums kā galvenais tiesību avots laulības un ģimenes tiesiskajā reglamentācijā. Citi ģimenes tiesību avoti Latvijā. Ģimenes tiesību normu piemērošana ģimenes tiesiskajās attiecībās. (1 h).
2. Laulības noslēgšana. (2 h).
Saderināšanās. Tās būtība, forma, tiesiskās sekas. Laulības jēdziens. Šķēršļi laulības noslēgšanai. Pieteikums laulības noslēgšanai. Laulības spēkā neesamība un tās sekas. Dzimtsarakstu iestādē slēgta laulība un baznīcas laulība.
3. Laulāto tiesības un pienākumi. (2 h).
Laulāto personiskās tiesības un pienākumi, to jēdziens un saturs. Laulāto uzvārda izvēles tiesības. Laulāto mantiskās tiesības un pienākumi. Pūrs. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības. Ģimenes un kopējās mājsaimniecības izdevumu segšana. Laulātā tiesības uz uzturu no otra laulātā.
4. Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības. (1 h).
Laulāto līgumisko mantisko attiecību veidi un rašanās pamati. Laulības līguma forma un līguma noslēgšana. Visas laulāto mantas šķirtība. Laulāto mantas kopība. Katra laulātā atsevišķā manta. Laulāto atbildība par saistībām. Mantas kopības izbeigšanās. Laulāto mantisko attiecību reģistrs.
5. Laulības izbeigšanās. (2 h).
Laulības izbeigšanās pamati. Laulības izbeigšanās sakarā ar laulātā nāvi vai viņa izsludināšanu par mirušu. Laulības šķiršana, jēdziens un pamati. Tiesvedība laulības šķiršanas lietās. Laulības šķiršanas tiesiskās sekas.
6. Vecāku un bērnu savstarpējo tiesību un pienākumu tiesiskie aspekti. (1 h).
Bērnu izcelšanās noteikšana. Bērna dzimšanas reģistrācija. Maternitāte un paternitāte. Svainība. Paternitātes apstrīdēšana tiesā.
Adopcijas jēdziens un adopcijas kārtība. Adopcijas tiesiskās sekas. Adopcijas atcelšana. Bāriņtiesu kompetence adopcijas lietu kārtošanā.
7. Aizgādība. (1 h).
Vecāku un bērnu personisko tiesību un pienākumu pamatprincipi. Visu bērnu tiesiskā vienlīdzība ģimenes attiecībās. Aizgādības realizācija pār nepilngadīgajiem bērniem. Vecāku un vecvecāku pienākums apgādāt bērnus. Bērnu pienākums apgādāt vecākus un vecvecākus. Nepilngadīgo bērnu brīvā manta. Vecāku atbildība par nepilngadīgo bērnu noslēgtajām saistībām. Aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana. Bāriņtiesu loma bērnu tiesisko strīdu izšķiršanā.
8. Aizbildnība un aizgādnība. (2 h).
Aizbildnības un aizgādnības jēdziens, uzdevumi un veidi. Bāriņtiesas kā aizbildnības un aizgādnības iestādes. Aizbildnības nodibināšana pār nepilngadīgajām personām. Personas, ko var iecelt par aizbildņiem. Aizbildņa pienākumi pret aizbilstamo personu. Nepilngadīgo personu mantas pārvaldība. Aizbildņa atbildība. Aizgādnības jēdziens un nodibināšana. Aizgādnība pār garā slimajām personām. Aizgādnība pār personām izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ.
9. Civilstāvokļu akti. (1 h).
Civilstāvokļu aktu jēdziens un veidi. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nozīme. Pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas; to organizācija un funkcijas. Civilstāvokļu aktu reģistri un to ieraksti. Civilstāvokļu aktu reģistru ierakstu atjaunošana, papildināšana, labošana un anulēšana. Civilstāvokļu aktu reģistru glabāšana.
10. Mantojuma tiesību vispārīgie noteikumi. (2 h).
Mantojuma jēdziens. Mantojuma subjekti. Fizisku un juridisku personu mantotspēja. Mantojuma atklāšanās. Aicinājums mantot.
11. Likumiskā mantošana. (1 h).
Vispārīgie noteikumi. Laulāto mantošana. Radinieku un adoptēto mantošana. Mantošanas kārtība. Mantinieku šķiras. Radniecības pakāpju nozīme mantošanā. Mantošana pēc pārstāvības tiesībām. Bezmantinieka manta. Laulāto mantošana.
12. Testamentārā mantošana. (2 h).
Vispārīgie noteikumi. Spēja taisīt testamentu. Neatņemamās daļas tiesīgie un viņu neatņemamā daļa. Atstumšana no mantojuma. Testamenta formas. Publiskie un privātie testamenti. Legāta dalībnieki. Legāta tiesiskās sekas. Legāta iegūšana un atraidīšana. Legāta izpildīšana. Legāta veidi. Legātu samazināšana. Nosacījumi un citi pēdējās gribas rīkojumu aprobežojumi.
13. Savstarpējie testamenti un testamentu apstrīdēšana. (1 h).
Savstarpējā testamenta taisīšana. Pēdējās gribas rīkojumu izpildīšana. Testamenta izpildītājs. Testamenta pierādījumi. Testamenta izpildīšana. Pēdējās gribas rīkojuma izpildīšana. Testamenta apstrīdēšana.
14. Līgumiskā mantošana. (1 h).
Līgumiskās mantošanas būtība un mantojuma līgums. Mantojuma līguma sekas. Mantojuma līguma stāšanās spēkā.
15. Mantojuma atklāšanās, apsardzība un mantojuma prasība. (1 h).
Mantojuma atklāšanās. Mantojuma apsardzība steidzamības kārtā. Mantojuma apsardzība tiesā un aizgādnība. Mantojuma prasība.
16. Mantojuma pieņemšana un iegūšana. Līdzmantinieku attiecības. (1 h).
Mantojuma pieņemšana. Mantojuma iegūšanas sekas. Līdzmantinieku savstarpējās attiecības. Mantojuma dalīšana. Dalāmā manta. Dalīšanas kārtība. Dalījuma sekas. Iepriekšēji saņemtā pievienojums.
17. Mantojuma tiesības izbeigšanās un zaudēšana. (1 h).
Mantojuma tiesības zaudēšana pēc mantotāja paša gribas. Atteikšanās no mantojuma pirms aicinājums mantot. Mantojuma atraidīšana pēc aicinājuma mantot. Nepilnīgi un spēkā neesoši testamenti. Testamenta atcelšana pret testatora gribu. Jauna testamenta taisīšana. Testamenta atsaukšana. Legāta atcelšana pēc legatāra gribas. Legāta atcelšana pēc mantojuma atstājēja gribas. Legāta atcelšanas sekas. Mantojuma līguma atcelšana. Mantojuma un legāta atsaukšana. Pieauguma tiesības.
Praktiskie darbi (24 stundas)
1. Pieteikums laulības noslēgšanai. (1 h).
2. Laulības līguma sastādīšana. (1 h).
3. Pieteikums par laulības šķiršanu un laulības neesamību. (1 h).
4. 1. Kontroldarbs. (1 h).
5. Pieteikuma sastādīšana par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam. (1 h).
6. Zemgales apgabala tiesas sēdes apmeklējums. (2 h).
7. Tiesas procesa analīze. (1 h).
8. Civilstāvokļa aktu izpēte. (2 h).
9. 2. Kontroldarbs. (1 h).
10. Radniecības šķiru un pakāpju sastādīšana. (2 h).
11. Tests likumiskajā mantošanā. (1 h)
12. Tests testamentārajā mantošanā. (1 h).
13. Casus risināšana likumiskajā un testamentārajā mantošanā. (3 h).
14. Legāta sastādīšana. (1 h).
15. Zemgales rajona tiesas apmeklējums. (2 h).
16. Tiesas procesa analīze. (1 h).
17. Mantojuma līguma sastādīšana. (1 h).

18. 3. Kontroldarbs. (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītam patstāvīgajam darbam, sekmīgi jāuzraksta trīs kontroldarbi, jāizpilda divi testi, jāpiedalās casus risināšanā, jāpiedalās praktisko darbu diskusijās. Studiju kursa noslēgumā kārto eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Paredzēts patstāvīgais darbs par ģimenes lomu mūsdienu sabiedrībā, kā arī casus risināšana. Darbu izpildē nepieciešama normatīvo dokumentu patstāvīgas studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa noslēgumā kā gala pārbaudījums ir eksāmens. Students ir tiesīgs kārtot eksāmenu, pamatojoties uz patstāvīgo darbu, kontroldarbu, testu sekmīgu izpildi un aktīvu iesaistīšanos casus risināšanā, diskusijās. Gala vērtējumu veido: patstāvīgais darbs par aizbildnību un aizgādību procentuāli – 10%; kontroldarbs par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ģimenes un mantojuma tiesībām – 5%; kontroldarbs par laulības noslēgšanu un laulības izbeigšanu – 5%; kontroldarbs par laulāto likumiskām un līgumiskām mantiskajām attiecībām – 5%; tests par likumisko un testamentāro mantošanu – 5%; tests par vecāku un bērnu savstarpējām tiesībām un pienākumiem – 5%; casus risināšana par mantojuma dalīšanu pēc likuma un testamenta – 10%; diskusija par mantojuma tiesību būtību un tās vietu Latvijas tiesību sistēmā – 5%, diskusija par grozījumu ieteikšanu ģimenes un mantojuma tiesību normatīvajos aktos – 10%, noslēguma eksāmens – 40%.

Pamatliteratūra

1. Civillikums (1937): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2018. gada 8.jūn.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 2002, 471 lpp.
3. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 2012, 396 lpp.
4. Vitte Ā. Ģimenes tiesības./ Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 193.-205.lpp.

5. Vitte Ā. Mantojuma tiesības. / Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 207.-219.lpp.

Papildliteratūra

1. Adopcijas kārtība (2018), MK noteikumi: [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/302796-adopcijas-kartiba
2. Bāriņtiesu likums (2006): LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=139369
3. Bērnu tiesību aizsardzības likums (1998): LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096
4. Civilprocesa likums (1998): LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
5. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (2012): LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=253442
6. Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Vēbera J. red. Rīga: Mans īpašums. 2000, 198.lpp.
7. Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: TNA, 2005, 400 lpp.
8. Latvijas Republikas Satversme (1922): [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57980
9. Notariāta likums (1993): LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=59982
10. Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu (2008): MK 2008. gada 4. augusta noteikumi Nr. 618 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=180087

11. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums (2009): LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=191209

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017- ISSN 1691-2462
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391

3. Latvija Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam "Tiesību zinātnes".