Kursa kods JurZ3018

Kredītpunkti 3

Ģimenes un mantojuma tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir padziļināti apgūt ģimenes tiesiskās attiecības, kuras veidojas laulāto starpā, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību tiesiskos aspektus, kā arī laulāto mantiskās attiecības. Studenti iegūst zināšanas par mantojuma tiesību pamatprincipiem un mantošanas veidiem Latvijā, kā arī mantojuma sadali starp mantiniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par LR spēkā esošiem tiesību aktiem, kuri saistīti ar ģimenes un mantojuma tiesībām, par ģimenes un mantojuma tiesību pamatprincipiem; Prasmes: risināt casus par ģimenes tiesiskajām attiecībām, sadalīt mantojumu pēc likuma, testamenta un mantojuma līguma; Kompetences: tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai pārzinātu ģimenes un mantojuma tiesību juridiskos aspektus un to izmantošanu ikdienas dzīvē, lai pieņemtu kompetentus lēmumus, risinot dažādas situācijas, kurās jāzina ģimenes un mantojuma tiesības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģimenes tiesību attīstība Latvijā un ģimenes tiesību avoti.
2 Saderināšanās un laulības noslēgšana.
3 Laulāto tiesības un pienākumi.
4 Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības.
5 Laulības izbeigšanās veidi un to tiesiskās sekas.
6 Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību tiesiskie aspekti.
7 Aizbildnība un aizgādnība.
8 Civilstāvokļu akti un to veidi.
9 Mantojuma tiesību vispārīgie principi.
10 Likumiskā mantošana.
11 Testamentārā mantošana.
12 Savastarpējie testamenti un testamentu apstrīdēšana.
13 Līgumiskā mantošana.
14 Mantojuma atklāšanās, apsardzība un mantojuma prasība.
15 Līdzmantinieku savstarpējās attiecības. Mantojuma pieņemšana un iegūšana.
16 Mantojuma tiesību izbeigšanās un zaudēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem 3 kontroldarbiem, nodarbību kavējumi nedrīkst pārsniegt 10%. Noslēgumā eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Civillikums: LR likums (1937) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodekss, Darba likuma kodekss. Rīga: Lietišķās inIrformācijas dienests, 0-1 - 8-1.
2. Civilprocesa likums: LR likums (1998) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodekss, Darba likuma kodekss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1-1 - 11-1.
3. Kalna S. Ģimenes un mantojuma tiesības. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009. 409 lpp.

Papildliteratūra

1. Likums par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu: LR likums (1994) LR Saeimas un MK Ziņotājs, Nr.14, 28. jūlijs, 1296. - 1301. lpp.
2. Bāriņtiesu likums: LR likums (2006) LR Normatīvie dokumenti: Tiesu sistēma. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, PI-1-4-1 - PI-1-4-30. http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
3. Civilstāvokļa aktu likums: LR likums (2005) LR Normatīvie dokumenti: Tiesu sistēma. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, PI-1-3-1 - PI-1-3-5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=104832

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika” apakšprogrammā "Tiesību zinātnes".