Code du cours JurZ3017

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours16.01.2013

Auteur du cours

author

Vivita Puķīte

Manuels

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. 359 lpp.
2. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD 2003. 87 lpp.
3. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, LR VZD, 2001. 405 lpp.
4. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940-2004. Autoru kolektīvs. Rīga: Valsts zemes dienests, 2004. 239 lpp.
2. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga: auditorfirma “Grāmatvedis”, 1995. 449 lpp.
3. Grūtups A., Kalniņš E.. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
3. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.