Kurs-Code JurZ3017

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)16.01.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vivita Puķīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. 359 lpp.
2. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD 2003. 87 lpp.
3. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, LR VZD, 2001. 405 lpp.
4. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940-2004. Autoru kolektīvs. Rīga: Valsts zemes dienests, 2004. 239 lpp.
2. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga: auditorfirma “Grāmatvedis”, 1995. 449 lpp.
3. Grūtups A., Kalniņš E.. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
3. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.