Код курса JurZ3017

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса16.01.2013

Разработчик курса

author

Vivita Puķīte

Учебная литературa

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. 359 lpp.
2. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD 2003. 87 lpp.
3. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, LR VZD, 2001. 405 lpp.
4. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.

Дополнительная литература

1. Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940-2004. Autoru kolektīvs. Rīga: Valsts zemes dienests, 2004. 239 lpp.
2. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga: auditorfirma “Grāmatvedis”, 1995. 449 lpp.
3. Grūtups A., Kalniņš E.. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
3. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.