Code du cours JurZ3014

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours25.10.2011

Auteur du cours

author

Evelīna Špakoviča

Manuels

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
2. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=167759
3. Patērētāju tiesības. Normatīvie akti. Kamene, 2004. 212 lpp.
4. Preču un pakalpojumu drošuma likums [tiešsaiste] [skatīts 06.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=87664

Ouvrages supplémentaires

1. Špakoviča E. Patērētāju intereses un to aizsardzība reģionālajā aspektā. Promocijas darba kopsavilkums. Jelgava, 2004. 64 lpp.
2. MK 01.08.2006. noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” [tiešsaiste] [skatīts 08.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=141276
3. MK 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=24543

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Mājsaimniecību budžetu pētījuma galvenie rezultāti ... gadā. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007- ISSN 1407-2688.