Kurs-Code JurZ3014

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)25.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evelīna Špakoviča

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
2. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=167759
3. Patērētāju tiesības. Normatīvie akti. Kamene, 2004. 212 lpp.
4. Preču un pakalpojumu drošuma likums [tiešsaiste] [skatīts 06.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=87664

Weiterfuhrende Literatur

1. Špakoviča E. Patērētāju intereses un to aizsardzība reģionālajā aspektā. Promocijas darba kopsavilkums. Jelgava, 2004. 64 lpp.
2. MK 01.08.2006. noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” [tiešsaiste] [skatīts 08.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=141276
3. MK 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=24543

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Mājsaimniecību budžetu pētījuma galvenie rezultāti ... gadā. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007- ISSN 1407-2688.