Код курса JurZ3014

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса25.10.2011

Разработчик курса

author

Evelīna Špakoviča

Учебная литературa

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
2. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=167759
3. Patērētāju tiesības. Normatīvie akti. Kamene, 2004. 212 lpp.
4. Preču un pakalpojumu drošuma likums [tiešsaiste] [skatīts 06.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=87664

Дополнительная литература

1. Špakoviča E. Patērētāju intereses un to aizsardzība reģionālajā aspektā. Promocijas darba kopsavilkums. Jelgava, 2004. 64 lpp.
2. MK 01.08.2006. noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” [tiešsaiste] [skatīts 08.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=141276
3. MK 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=24543

Периодика и другие источники информации

1. Mājsaimniecību budžetu pētījuma galvenie rezultāti ... gadā. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007- ISSN 1407-2688.