Course code JurZ3014

Credit points 2

Consumer Rights Protection

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation25.10.2011

Responsible UnitInstitute of Economics and Regional Development

Course developer

author Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Evelīna Špakoviča

Dr. oec.

Course abstract

The aim of this course is to provide students with the general concept about the essence of the concept "consumer", the consumers rights, the international legal base of the protection of the consumers rights. The course subjects are the legislation of Latvian Republic on the protection of the consumers rights, state and public organizations activities for the protection of the consumers rights.

Learning outcomes and their assessment

Knowledge - the consumer's concept of nature, law, law enforcement Latvian legislation and international legal framework for consumer protection laws, contracts, consumer claims submission and review procedures for the provision of information about products and services, product labeling requirements for liability cases. Skills - Students will be able to navigate the consumer protection law and apply their knowledge of their consumer rights and provide consumer protection legislation in the framework of business. Competence - the knowledge and practical skills to create positive and constructive approach to consumers and professionals to ensure effective interaction according to the Latvian and EU regulations and consumer protection laws.

Compulsory reading

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
2. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=167759
3. Patērētāju tiesības. Normatīvie akti. Kamene, 2004. 212 lpp.
4. Preču un pakalpojumu drošuma likums [tiešsaiste] [skatīts 06.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=87664

Further reading

1. Špakoviča E. Patērētāju intereses un to aizsardzība reģionālajā aspektā. Promocijas darba kopsavilkums. Jelgava, 2004. 64 lpp.
2. MK 01.08.2006. noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” [tiešsaiste] [skatīts 08.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=141276
3. MK 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=24543

Periodicals and other sources

1. Mājsaimniecību budžetu pētījuma galvenie rezultāti ... gadā. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007- ISSN 1407-2688.