Kursa kods JurZ3014

Kredītpunkti 2

Patērētāju tiesību aizsardzība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Evelīna Špakoviča

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst vispārēju priekšstatu par patērētāja jēdziena būtību, patērētāja tiesībām. Tiek sniegtas zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības starptautisko tiesisko bāzi un patērētāju aizsardzības likumdošanu Latvijā. Studenti tiek iepazīstināti ar patērētāju tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu, patērētāja pretenzijas būtību un likumiskajām prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par patērētāja jēdziena būtību, tiesībām, tiesību aizsardzības likumdošanu Latvijā un starptautisko tiesisko bāzi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, par līgumiem, patērētāju pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, informācijas nodrošināšanu par precēm un pakalpojumiem, preču marķējuma prasībām, par atbildību pārkāpumu gadījumos. Prasmes – studenti būs spējīgi orientēties patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanā un pielietot savas zināšanas savu patērētāja tiesību aizsardzībai un nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas ievērošanu uzņēmējdarbībā. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu pozitīvās un konstruktīvās pieejas patērētāju un uzņēmējdarbības veicēju efektīvas mijiedarbības nodrošināšanai atbilstoši Latvijas un ES likumdošanas prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Patērētājs un viņa tiesības, patērētāja un uzņēmēja interešu konflikts
2 Patērētāju tiesību aizsardzības starptautiskā tiesiskā bāze
3 Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana Latvijā
4 Patērētāju tiesību aizsardzības institucionālā sistēma
5 Kontroldarbs
6 Līgums patērētāju tiesību aizsardzībā un līgumu veidi.
7 Patērētāju krāpšanas problēmas, sekas un riski.
8 Patērētāja pretenzijas būtība un likumiskās prasības
9 Patērētāju pretenziju izskatīšanas kārtība
10 Kontroldarbs
11 Informācijas nodrošināšana par precēm un pakalpojumiem
12 Preču marķējums
13 Administratīvie pārkāpumi patērētāju tiesību aizsardzībā
14 Administratīva pārkāpuma lieta patērētāju tiesību aizsardzībai
15 Patērētāju interešu nodrošināšanas ekonomiskie aspekti
16 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana;
- studentu aktivitāte, risinot uzdevumus praktiskajās nodarbībās;
- pārbaudes kontroldarbu vai referāta vērtējumi;
- ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
2. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums [tiešsaiste] [skatīts 13.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=167759
3. Patērētāju tiesības. Normatīvie akti. Kamene, 2004. 212 lpp.
4. Preču un pakalpojumu drošuma likums [tiešsaiste] [skatīts 06.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=87664

Papildliteratūra

1. Špakoviča E. Patērētāju intereses un to aizsardzība reģionālajā aspektā. Promocijas darba kopsavilkums. Jelgava, 2004. 64 lpp.
2. MK 01.08.2006. noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” [tiešsaiste] [skatīts 08.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=141276
3. MK 18.05.1999. noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=24543

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mājsaimniecību budžetu pētījuma galvenie rezultāti ... gadā. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007- ISSN 1407-2688.

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmu studentiem.