Kursa kods JurZ3012

Kredītpunkti 1

Zemes tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Maija Bērziņa

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kursā students veic konkrētās dzīves situācijas analīzi. Pamato to ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem un piedāvā problēmas risinājumu. Apraksta veicamās procedūras un pielikumā pievieno sagatavotos dokumentu projektus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
- zināšanas un izpratne par procedūrām, kas klientiem jāveic, lai sagatavotu dokumentus un nostiprinātu īpašumtiesības zemesgrāmatā
- prasmes sagatavot dokumentus un aizpildīt veidlapas;
- kompetences ar nekustamo īpašumu saistītajos normatīvajos aktos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa projekta uzdevuma izsniegšana.
2. Esošās situācijas analīze.
3. Situāciju ietekmējošo normatīvo aktu apzināšana.
4. Dotās problēmas identificēšana.
5. Problēmas risinājumu variantu aprakstīšana.
6. Problēmas risinājumam nepieciešamo dokumentu apzināšana.
7. Konkrēto dokumentu sagatavošana un noformēšana.
8. Kursa darba noformēšana.
9. Prezentācijas sagatavošana.
10. Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs.

Pamatliteratūra

1. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. – 428. lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353.lpp.
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības (4.labotais, papildinātais izdevums). Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga, 2011. – 308. lpp.
4. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003., 288.lpp.

Papildliteratūra

1. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu, 1990 - 2012/Zin.red. J.Mierkalne. - Rīga: VZD, 2012. - 335 lpp.[tiešsaiste].Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/publikacijas/zemes-reforma-atslega-uz-ipasumu/

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv

Piezīmes

Kursa darbs ir obligāts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" studijās.