Kursa kods JurZ2035

Kredītpunkti 2

Darba tiesības

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Tiesību zinātnes32161620/02/2018Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Papildliteratūra

1. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2005. 222 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una-lex una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462. Pieejams: http://www.juristavards.lv/zurnals.php
2. Darba tiesības [skatīts 02.01.2018.]. Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/

Piezīmes

Vispārizglītojošs studiju kurss ESAF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Komerczinības” studentiem.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas un skaidro darba tiesību jēdzienu un būtību. Aplūko darba līgumu veidus un iegūst praktiskas iemaņas to noformēšanā. Kursa apguve sniedz zināšanas par darba un atpūtas laiku un tā plānošanu uzņēmumā. Studenti iepazīstas ar darba kārtības jautājumiem un pamatprincipiem, kā arī ar darbinieku materiālās atbildības noteikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


•zināšanas – par darba tiesību būtību, nozīmi, lomu mūsdienu sabiedrībā. Veidota izpratne par nozīmīgākajiem darba tiesību institūtiem – darba attiecībām, subjektu un objektu mijiedarbību, darba tiesību saistību ar citām tiesību nozarēm.
•prasmes – brīvi orientēties darba tiesību normatīvos, izmantot avotus, dibināt, realizēt darba tiesiskās attiecības, konstatēt un risināt juridiskās problēmas, izstrādāt juridiskos dokumentus, aizstāvēt subjektu intereses tiesu institūcijās.
•kompetences – spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskos faktus un normatīvos aktus darba tiesībās. Spēj integrēt iegūtās zināšanas, piemērojot tās praktiski.

Kursa plāns

1 Darba tiesību sistēma un tās pamatprincipi
2 Darbinieku pārstāvības vispārīgie noteikumi
3 Starptautiskās darba tiesības
4 Termiņi darba tiesiskajās attiecībās
5 Darba koplīguma vispārīgie noteikumi
6 Strīdu izšķiršana
7 Darba līguma vispārīgie noteikumi, darba sludinājums un darba līguma sagatavošana
8 Darba līguma noslēgšana
9 Darba kārtība un darba devēja rīkojumi
10 Darba samaksas vispārīgie noteikumi
11 Darbinieka pienākumi, atbildība un tiesības
12 Darba tiesisko attiecību izbeigšanās
13 Citi darba tiesisko attiecību izbeigšanās pamati
14 Darba laika vispārīgie noteikumi
15 Atpūtas laika vispārīgie noteikumi
16 Atvaļinājumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi (kumulatīvs vērtējums) veidojas no sekmīgi uzrakstītiem 3 mājasdarbiem, 1 juridiska dokumenta sastādīšanas un semestra kopsavilkuma kontroldarba.

Pamatliteratūra

1.Darba likums: LR likums . [tiešsaiste]. Pieņemts 20.06.2001.; stājas spēkā 01.06.2002. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Slaidiņa V., Skultāne I. Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
3. Latvijas tiesību sistēma. Autori: J. Alfejeva ... u.c. Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017. 271.-289. lpp.
4. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp. Ir LLU FB 3 eks.