Kursa kods JurZ2034

Kredītpunkti 1

Zemes tiesības II

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Maija Bērziņa

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

JurZ2028, Zemes tiesības I

Kursa anotācija

Studenti apgūstot zemes īpašuma tiesību sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus, pilnveido sevi ar zināšanām par dažādiem juridiskajiem aspektiem zemes īpašuma tiesību jautājumos. Uzlabo izteiksmes formu un rakstības stilu, izdarot secinājumus par aktuāliem jautājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina Zemes īpašumu veidošanās tiesisko regulējumu un tā veidošanas vēsturi -1.kontoldarbs, praktiskie darbi
2. Spēj izprast Dalītā īpašuma veidošanās īpatnības un tā izbeigšanās nosacījumus – 1.kontroldarbs, praktiskie darbi.
3. Pārzin mežu, ūdeņu, zemes dzīļu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu speciālo vajadzību zemju tiesiskais regulējums.- praktiskie darbi
4. Iegūst priekšstatu par Tiesu sistēmu Latvijā.
5. Pārzin Administratīvo procesu iestādē – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zemes īpašumu veidošanās tiesiskais regulējums un tā dinamika.
2. Valstij piekritīgās zemes sadalīšanas un apvienošanas risinājuma varianti.
3.Īpašuma tiesību atsavināšana valsts un sabiedrības vajadzībām.
4. Dalītā īpašuma veidošanās īpatnības un tā izbeigšanās nosacījumi.
5. Mežu, ūdeņu, zemes dzīļu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu speciālo vajadzību zemju tiesiskais regulējums.
6.Tiesu sistēma Latvijā.
7.Administratīvais process iestādē pamatnoteikumi.
8.Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Kursa galīgā atzīme veidojas sekojoši: Praktisko darba vērtējums (10%); Mājas darbu vērtējums (20%); Kontroldarbu vērtējums (20%); Vismaz 85% nodarbību apmeklējums (20%); Eksāmena vērtējums (30%);
2.Kontroldarbi rakstiskā veidā un to novērtējums 10 ballu sistēmā.
3. Eksāmena kārtošanas veids rakstiskā formā.

Pamatliteratūra

1. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.
2. Joksts O. Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums (1990.-2005.g.). Rīga : Multineo, 2006. 240 lpp.
3. Zemes reformai Latvijā 10 gadi. Rīga: Valsts zemes dienests, 2000. 160 lpp.
4. Rozenfelds J. Lietu tiesības. Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga, 2004. 308. lpp.

Papildliteratūra

1. Zeme mana, tava, mūsu... Rīga: LR Valsts zemes dienests, 2002. 324 lpp.
2. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003., 288.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studijās.