Kursa kods JurZ2033

Kredītpunkti 2

Zemes politika

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Tiesību zinātnes32161610/02/2016Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Vladislavs Vesperis

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

Priekšzināšanas

JurZ1008, Zemes pārvaldības pamati

JurZ1011, Zemes izmantošana pašvaldībā

Papildliteratūra

1. Civillikums. Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. 516 lpp.
2. Nekustamā īpašuma rokasgrāmata/ dienas bizness. Rīga, 2004.
3. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri, Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mans īpašums ISSN 1407-4761
2. Mernieks.lv. [tiešsaiste]. [Skatīts 31.03.2016.]. Pieejams: http://mernieks.lv/
3. Praktiskais latvietis ISSN 1407-3358

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes politikas pamatnostādnes. Studiju kurss sniedz zināšanas par zemi kā resursu, zemi kā tiesību objektu un zemi kā vērtību. Studenti iegūst zināšanas par zemes politikas īstenošanas aspektiem un prognozēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studentam būs:
• zināšanas - par zemes politikas saturu un uzdevumiem. Veidota izpratne par zemes resursu prognozēšanu. Apgūst zemes politikas pamatprincipus, darbības rezultātus un tās rezultatīvos rādītājus;
• prasmes - prot pielietot zemes politikas metodes zemes resursu plānošanā. Spēj izstrādāt un realizēt lēmumus par zemes politikas izpildi. Spēj ievērot izvirzītās prasības zemes politikas darbu izpildē;
• kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiska prasme, lai organizētu zemes politikas izpildi. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēj atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa plāns

1 Zemes politika studiju kursa saturs.
2 Studiju norise un prasības. Literatūra
3 Zemes politikas jēdziens.
4 Zemes politikas izpratne un mērķi.
5 Zemes politikas ietvars.
6 Zemes politikas ietvars.
7 Zemes politikas normatīvā bāze Eiropas valstīs.
8 Zemes politikas normatīvā bāze Eiropas valstīs.
9 Zemes politikas normatīvā bāze Latvijā.
10 Zemes politikas normatīvā bāze Latvijā.
11 Zemes politikas pamatprincipi.
12 Zemes politikas pamatprincipi.
13 Prognozes.
14 Prognozes.
15 Zemes politikas īstenošanas finansiālais pamatojums.
16 Zemes politikas īstenošanas finansiālais pamatojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- pēc rakstiska kontroldarba, aizstāvētiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem saņem ieskaites ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.
2. Paršova V., Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava, LLU, 2010, 359lpp.
3. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. – Rīga. VZD 2003. 87 lpp.