Code du cours JurZ2032

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours19.01.2016

Auteur du cours

author

Aina Palabinska

Connaissances de base

JurZ1007,

Manuels

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. VZD. Rīga: VZD, 2013. (no 203.-272.lpp.).
2. Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija, VZD. 2012 60 lpp.
3. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga: aut. izd. 2004. 166 lpp. (83.-90.lpp., 98.-107. lpp.).
4. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr.305. Pieņemti 18.04.2006. [tiešaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: : http://likumi.lv/doc.php?id=134568

Ouvrages supplémentaires

1. Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam: MK noteikumi Nr. 838. Pieņemti 23.12.2014. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=271387
2. Noteikumi par būvju klasifikāciju: MK not.eikumi Nr.1620. Pieņemti 22.12.2009. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=202919
3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība: MK noteikumi Nr.496. Pieņemti 20.06.2006. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=139503

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761. preses firmas "Mans īpašums" izdevums