Код курса JurZ2032

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса19.01.2016

Разработчик курса

author

Aina Palabinska

Предварительные знания

JurZ1007,

Учебная литературa

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. VZD. Rīga: VZD, 2013. (no 203.-272.lpp.).
2. Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija, VZD. 2012 60 lpp.
3. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga: aut. izd. 2004. 166 lpp. (83.-90.lpp., 98.-107. lpp.).
4. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr.305. Pieņemti 18.04.2006. [tiešaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: : http://likumi.lv/doc.php?id=134568

Дополнительная литература

1. Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam: MK noteikumi Nr. 838. Pieņemti 23.12.2014. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=271387
2. Noteikumi par būvju klasifikāciju: MK not.eikumi Nr.1620. Pieņemti 22.12.2009. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=202919
3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība: MK noteikumi Nr.496. Pieņemti 20.06.2006. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=139503

Периодика и другие источники информации

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761. preses firmas "Mans īpašums" izdevums