Course code JurZ2032

Credit points 1

Cadastral Valuation of Real property II

Total Hours in Course40

Independent study hours40

Date of course confirmation19.01.2016

Responsible UnitDepartment of Land Management and Geodesy

Course developer

author Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Aina Palabinska

Mg. oec.

Prior knowledge

JurZ1007, Cadastre

Course abstract

Students enlarge knowledge about the importance of valuation of real property. Students acquire knowledge about the process of organization of valuation of real property. They are trained in valuation of bildings, engineer construction and flats, and of valuation of rural and buildings land.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge about the legal aspects of cadastral valuation of real property, as well as the development methodologie of cadastral valuation of real property;
• Skills to use the theoretical knowledge in practice of cadastral valuation of property, to work with care and precision and to work independently.
• Competence to independently access, select and analyze information and data and acquired the knowledge practical skills to participate in process of cadastral valuation of real property.

Compulsory reading

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. VZD. Rīga: VZD, 2013. (no 203.-272.lpp.).
2. Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija, VZD. 2012 60 lpp.
3. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga: aut. izd. 2004. 166 lpp. (83.-90.lpp., 98.-107. lpp.).
4. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr.305. Pieņemti 18.04.2006. [tiešaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: : http://likumi.lv/doc.php?id=134568

Further reading

1. Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam: MK noteikumi Nr. 838. Pieņemti 23.12.2014. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=271387
2. Noteikumi par būvju klasifikāciju: MK not.eikumi Nr.1620. Pieņemti 22.12.2009. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=202919
3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība: MK noteikumi Nr.496. Pieņemti 20.06.2006. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=139503

Periodicals and other sources

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761. preses firmas "Mans īpašums" izdevums