Kursa kods JurZ2032

Kredītpunkti 1

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana II

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Aina Palabinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

JurZ1007, Kadastrs

Kursa anotācija

Studenti iegūst priekšstatu par īpašuma kadastrālās vērtēšanas nozīmi. Galvenajiem faktoriem, kas ietekmē īpašuma kadastrālo vērtību. Iepazīstas ar kadastrālo vērtību bāzes izstrādi. Lauku un apbūves zemes kadastrālo vērtēšanu. Ēku, dzīvokļa īpašuma un inženierbūvju kadastrālo vērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī par kadastrālās vērtēšanas metodoloģiju.
• Prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski nekustāmā īpašuma kadastrālajā vērtēšanā, veikt darbu rūpīgi un precīzi un strādāt patstāvīgi.
• Kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas procesā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba saturs. Normatīvā bāze. Informācijas un datu meklēšana internetā.
2 Izejas informācijas un datu sagatavošana lauku zemes kadastrālajai vērtēšanai.
3 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iekultivēšanas pakāpes noteikšana.
4 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvā novērtējuma noteikšana.
5 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopējā novērtējuma un vidējā svērtā kvalitatīvā novērtējuma noteikšana.
6 Dzīvojamās mājas ietekmes konstantes aprēķināšana.
7 Lauku zemes kadastrālo vērtību bāzes rādītāju noteikšana. Kadastrālās vērtības aprēķināšana un koriģēšana.
8 Lauku zemes kadastrālās vērtības aprēķināšana nodokļa noteikšanai. Kadastrālās vērtības aktualizācija.
9 Apbūves zemes kadastrālās vērtēšanas modeļa un bāzes rādītāju izvērtēšana.
10 Apbūves zemes kadastrālās vērtības un korekcijas koeficientu aprēķināšana.
11 Dzīvojamās apbūves zemes kadastrālo vērtību bāzes rādītāju noteikšana un kadastrālās vērtības aprēķināšana.
12 Sabiedriskās apbūves zemes kadastrālo vērtību bāzes rādītāju noteikšana un kadastrālās vērtības aprēķināšana.
13 Izejas informācijas un datu sagatavošana ēku kadastrālajai vērtēšanai.
14 Savrupmājas kadastrālās vērtības aprēķināšana un mājokļa nodokļa noteikšana.
15 Kursa darbu noformēšana un iesniegšana.
16 Kursa darbu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam kursa darbam.

Pamatliteratūra

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. VZD. Rīga: VZD, 2013. (no 203.-272.lpp.).
2. Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija, VZD. 2012 60 lpp.
3. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga: aut. izd. 2004. 166 lpp. (83.-90.lpp., 98.-107. lpp.).
4. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr.305. Pieņemti 18.04.2006. [tiešaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: : http://likumi.lv/doc.php?id=134568

Papildliteratūra

1. Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam: MK noteikumi Nr. 838. Pieņemti 23.12.2014. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=271387
2. Noteikumi par būvju klasifikāciju: MK not.eikumi Nr.1620. Pieņemti 22.12.2009. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=202919
3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība: MK noteikumi Nr.496. Pieņemti 20.06.2006. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=139503

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761. preses firmas "Mans īpašums" izdevums

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.