Kursa kods JurZ2031

Kredītpunkti 2

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Aina Palabinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

JurZ1007, Kadastrs

Kursa anotācija

Studenti iegūst priekšstatu par īpašuma kadastrālās vērtēšanas nozīmi. Galvenajiem faktoriem, kas ietekmē īpašuma kadastrālo vērtību. Iepazīstas ar kadastrālo vērtību bāzes izstrādi. Lauku un apbūves zemes kadastrālo vērtēšanu. Ēku, dzīvokļa īpašuma un inženierbūvju kadastrālo vērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī par kadastrālās vērtēšanas metodoloģiju.
• Prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski nekustāmā īpašuma kadastrālajā vērtēšanā, veikt darbu rūpīgi un precīzi un strādāt patstāvīgi.
• Kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas procesā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 Nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība Latvijā.
3 Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas vispārējie aspekti.
4 Kadastrālo vērtību bāzes izstrādes vispārējie principi.
5 Kadastrālo vērtību aprēķināšanas vispārējie principi.
6 Lauku zemes kadastrāko vērtību bāze un kadastrālās vērtības aprēķināšana.
7 Apbūves zemes kadastrāko vērtību bāze un kadastrālās vērtības aprēķināšana.
8 1. kontroldarbs.
9 Ēku kadastrālo vērtību bāze.
10 Savrupmāju kadastrālā vērtēšana.
11 Daudzfunkcionālo ēku kadastrālā vērtēšana.
12 Citu nedzīvojamo ēku kadastrālā vērtēšana
13 Dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības aprēķināšana.
14 Inženierbūvju kadastrālā vērtēšana.
15 Nekustamā īpašuma nodoklis un tā noteikšana.
16 2. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti saņem vērtējumu pēc kontroldarbu rezultātiem un izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. VZD. Rīga: VZD, 2013. (no 203.-272.lpp.).
2. Zeme: mana, tava, mūsu. Autoru kolektīvs: J. Stradiņš ... [u.c.]; galvenais redaktors V. Strīķis.]. Rīga: LR Valsts zemes dienests, 2002. 324 lpp.. (258.-272.lpp.).
3. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu: 1990-2012. J. Mierkalne ... [u.c.]; LR Valsts zemes dienests. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp. (130.-153.lpp ).
4. Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija. LR VZD. 2012. 60 lpp.

Papildliteratūra

1. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga: aut. izd. 2004. 166 lpp. (83.-90.lpp., 98.-107. lpp.).
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=124247
3. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr.305. Pieņemti 18.04.2006. [tiešaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=134568

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761. preses firmas "Mans īpašums" izdevums

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.