Kurs-Code JurZ2030

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)10.03.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Alla Pūce

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
2. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005. 144 lpp.
3. Komerclikums (2002): LR likums [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490.
4. Civillikums: LR likums (1937) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodeks, Darba likuma kodeks. [tiešsaiste]. Pieņemts 28.01.1937.; stājas spēkā 01.09.1992. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418%20-

Weiterfuhrende Literatur

1. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 272 lpp.
2. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (1990): LR likums [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=72847.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462