Код курса JurZ2030

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса10.03.2015

Разработчик курса

author

Alla Pūce

Учебная литературa

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
2. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005. 144 lpp.
3. Komerclikums (2002): LR likums [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490.
4. Civillikums: LR likums (1937) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodeks, Darba likuma kodeks. [tiešsaiste]. Pieņemts 28.01.1937.; stājas spēkā 01.09.1992. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418%20-

Дополнительная литература

1. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 272 lpp.
2. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (1990): LR likums [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=72847.

Периодика и другие источники информации

1. Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462