Kursa kods JurZ2030

Kredītpunkti 2

Tiesību pamati un komercdarbības likumi

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par valsts un tiesību teorijas pamatiem, gūst ieskatu par vadošām tiesību nozarēm – konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām un civiltiesībām. Iegūtās zināšanas var izmantot dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību izmantošanā. Studenti iepazīstas ar tiesiski normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņēmumu darbību, iegūst izpratni par likumdošanas procesu un saturu, uzņēmumu juridiskās reģistrācijas noteikumiem, kā arī iegūst praktiskas iemaņas juridisko dokumentu sastādīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par tiesību zinātnes būtību, par tiesību ideju evolūciju, tiesību funkcijām, tiesību lomu mūsdienās, par likumdošanas aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību un spēka esamību, likumdošanas aktu hierarhiju un uzņēmējdarbību regulējošajiem tiesiski normatīvajiem aktiem.
• prasmes brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā, izmantot tiesību avotus, identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus, pielietot uzņēmējdarbību regulējošo tiesiski normatīvo aktu normas, izvērtēt tiesiski normatīvo aktu prasības, pielietot vienkāršās situācijās ;
• kompetence students spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskās parādības un procesus dažādās tiesību nozarēs, spēj izskaidrot dažādus juridiskos terminus, pārzina likumdošanas aktu hierarhiju, spēj raksturot nozīmīgākās tiesiski normatīvo aktu prasības uzņēmējdarbības reglamentēšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Valsts un tiesību jēdziens, būtība.
2 Valsts un administratīvās tiesības.
3 Darba tiesības.
4 Civiltiesības un civilprocess.
5 Saistības un līguma jēdzieni. Līgumu noslēgšanas un laušanas kārtība.
6 Mantojuma tiesību jēdziens, nozīmīgākie veidi.
7 Ģimenes tiesību aspekti.
8 Īpašuma tiesību jēdziens, iegūšanas veidi, nozīme.
9 Valsts funkcijas uzņēmējdarbībā.
10 Saimnieciskās darbības tiesiski normatīvā bāze.
11 Uzņēmumu reģistrēšanu, dibināšanu, reorganizāciju, darbības izbeigšanu reglamentējošie tiesiskie akti.
12 Komercdarbību atbalstošā normatīvā bāze.
13 Komercdarbību tieši ietekmējošie tiesiski normatīvie akti.
14 Uzņēmējdarbību kontrolējošās institūcijas.
15 Konkurenci regulējošā normatīvā bāze.
16 Uzņēmumu maksātnespēju procesu regulējošā normatīvā bāze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi - 50 punkti; izstrādāts 1 mājasdarbs - 10 punkti; prezentācija - 20 punkti; ieskaites darbs - 20 punkti; kopā - 100 punkti. 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp.
2. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005. 144 lpp.
3. Komerclikums (2002): LR likums [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5490.
4. Civillikums: LR likums (1937) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodeks, Darba likuma kodeks. [tiešsaiste]. Pieņemts 28.01.1937.; stājas spēkā 01.09.1992. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225418%20-

Papildliteratūra

1. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 272 lpp.
2. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (1990): LR likums [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=72847.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462

Piezīmes

Kurss paredzēts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mežinženieris”.