Kursa kods JurZ2028

Kredītpunkti 2

Zemes tiesības I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Tiesību zinātnesCiviltiesības32161618/12/2013Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Tālivaldis Zvaigznons

Profesionālais maģistrs zemes ierīcībā

Priekšzināšanas

JurZ1006, Zemes ierīcības un mērniecības vēsture

Papildliteratūra

1. Zeme mana, tava, mūsu... Rīga: LR Valsts zemes dienests, 2002. 324 lpp.
2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 308 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" studijās.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes īpašuma tiesību sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus. Tā paredz jauno zemes ierīcības speciālistu vispusīgu sagatavošanu zemes tiesību jautājumos. Programmas izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, lai sniegtu zināšanas par notiekošajiem procesiem, kas saistīti ar zemes izmantošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību. Zeme kā tiesību objekts tiek analizēta, saistot to ar īpašuma tiesību reģistrāciju, informācijas par zemi un ar to notiekošajiem procesiem, kā arī zemes politikas realizācijas un pārraudzības institucionālo sistēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par vispārīgajiem uzstādījumiem īpašumu tiesībās, normatīvo aktu interpretācijas un piemērošanas kārtību.
• Prasmes patstāvīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tiesībām un piemērot attiecīgās tiesību normas.
• Kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu.

Kursa plāns

1 Tiesību jēdziens un būtība.
2 Zemes tiesiskās attiecības. Zemes reformu vēstures īpatnības Latvijā. Zeme kā nekustamā īpašuma sastāvdaļa.
3 Zemes piešķiršana lietošanā noteikumi. Zemes lietojumu veidi.
4 Zemes reformas tiesiskie pamatnoteikumi lauku apvidos.
5 Zemes reformas tiesiskie pamatnoteikumi pilsētās.
6 Zemes īpašuma iegūšana un īpašuma izbeigšanās. Īpašnieka tiesības.
7 Īpašuma tiesības kā pamattiesības Satversmes 105.panta izpratnē. Zemes īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām.
8 Darījumi ar zemes īpašumiem. Nekustamā īpašuma tiesiskā reģistrācija.
9 Īpašuma aprobežojumi, kopīpašums.
10 Servitūta jēdziens, mērķis, servitūta nodibināšanas un izbeigšanas kārtība.
11 Zemes strīdu izskatīšanas kārtība.
12 Mežu un ūdeņu tiesiskais regulējums.
13 Zemes dzīļu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu speciālo vajadzību zemju tiesiskais regulējums.
14 Zemes īpašnieku tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Nomas un īres līguma noteikumi.
15 Administratīvais process iestādē pamatnoteikumi.
16 Tiesu sistēma Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

2 kontroldarbi par atsevišķiem īpašuma tiesību jautājumiem veido 50% no gala novērtējuma. Eksāmens veido 50% no gala novērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.
2. Joksts O. Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums (1990.-2005.g.). Rīga : Multineo, 2006. 240 lpp.
3. Zemes reformai Latvijā 10 gadi. Rīga: Valsts zemes dienests, 2000. 160 lpp.
4. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003. 288 lpp.