Kursa kods JurZ2026

Kredītpunkti 2

Tiesību pamati

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot studentiem kompetences tiesību pamatjautājumos. Studenti iegūst zināšanas un prasmes darba tiesībās, īpašumu tiesību pamatkategorijās, apgūt ģimenes un mantojuma tiesību mantiskos aspektus. Studiju kurss palīdz orientēties saistību tiesību problemātikā mūsdienās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par tiesību zinātnes būtību, tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās. Veidota izpratne par Latvijas tiesību sistēmas vadošām tiesību nozarēm – konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām, civiltiesībām, darba tiesībām un procesuālajām tiesībām;
• prasmes orientēties Latvijas tiesību sistēmas pamatkategorijās, izmantot tiesību avotus, identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus, izstrādāt juridiskos dokumentus (līgumi, prasības pieteikumi tiesai u.c., šīs prasmes apgūst risinot kāzusus lielākajā daļā praktiskajās nodarbībās);
• kompetence tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes patstāvīgi analizēt un vērtēt materiālās un procesuālās tiesību normas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tiesību būtība, pazīmes un funkcijas. Tiesību normas jēdziens. Tiesības un morāle;
2 Tiesību sistēma Latvijā, nozares un institūti;
3 Darba tiesību jēdziens, saturs un avoti.
4 Darba līguma jēdziens un puses. Darba līguma izbeigšana.
5 Darba kārtība. Darba strīdu izskatīšanas institūcijas un kārtība.
6 Ģimenes tiesību jēdziens, saturs, avoti. Laulības noslēgšana. Laulāto mantiskās tiesības;
7 Mantojuma un mantinieku jēdziens. Mantošanas pamatu veidi. Mantojuma pieņemšana;
8 Lietu tiesību jēdziens. Lietu klasifikācija;
9 Īpašums - jēdziens, iegūšana, izbeigšanās. Īpašnieka tiesības;
10 Servitūti - jēdziens, veidi. Reālservitūtu un personālservitūtu nodibināšana un izbeigšanās;
11 Ķīlas tiesības. Ķīlas tiesību veidi. Hipotēkas institūts;
12 Saistību tiesības. Saistību rašanās vispārīgie pamati;
13 Saistību tiesību pastiprināšanas veidi. Mantiskā atbildība;
14 Civiltiesiskais līgums - jēdziens, forma, veidi;
15 Atsevišķi civiltiesisko līgumu veidi (pirkums, noma, aizdevums utt.);
16 Saistības, kas rodas no kaitējumu nodarīšanas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• semestra laikā četri kontroldarbi par noteiktām tēmām saskaņā ar programmu praktisko nodarbību laikā, kontroldarbs tiek vērtēts kā ieskaitīts/neieskaitīts (ieskaitīts, ja 75% sastāda pareizo atbilžu skaits);
• lietišķās spēles, vērtējums – atzīme, ilgums - akadēmiskā stunda;
• dokumentu - līgumu sastādīšana (veids – pēc studentu izvēles).
Gala vērtējums veidojas no četru kontroldarbu izpildes (75%), piedalīšanās vismaz vienā lietišķajā spēlē (15%) un divu juridisko dokumentu patstāvīgas sagatavošanas (10%). Studiju kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Civillikums: LR likums (1937) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodekss, Darba likuma kodekss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 0-1 - 8-1.
2. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004. 214 lpp.
3. Civilprocesa likums: LR likums (1998) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodekss, Darba likuma kodekss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. 1-1 - 11-1.
4. Grūtups A. Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2002. 353 lpp.

Papildliteratūra

1. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4 labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 224 lpp.
2. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011. 144 lpp.
3. Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1. - 28. nodaļa). Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2011. 546 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006-ISSN 1691-2462.
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” pilna un nepilna laika studijās.