Kurs-Code JurZ2012

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)09.12.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Alla Pūce

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības I. Rīga: Zvaigzne ABC, 424 lpp.
2. Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības II. Rīga: Zvaigzne ABC, 302 lpp.
3. Bojārs J. (2008) Starptautiskās publiskās tiesības IV. Rīga: Zvaigzne ABC, 496 lpp.
4. Tutāne S., Čevers A. (2010) Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā. Rīga: RTU, 104 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Evans Malcom D. (2006) International Law. Oxford University Press, p. 840.
2. Škoba L. u.c. (2004) "1980. gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi". Rīga: Latvijas Vēstnesis, 310 lpp.
3. М.М.Богуславский (2005) Международное частное право. 5-е изд. Москва: Юристъ, 604 c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462.