Код курса JurZ2012

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса09.12.2011

Разработчик курса

author

Alla Pūce

Учебная литературa

1. Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības I. Rīga: Zvaigzne ABC, 424 lpp.
2. Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības II. Rīga: Zvaigzne ABC, 302 lpp.
3. Bojārs J. (2008) Starptautiskās publiskās tiesības IV. Rīga: Zvaigzne ABC, 496 lpp.
4. Tutāne S., Čevers A. (2010) Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā. Rīga: RTU, 104 lpp.

Дополнительная литература

1. Evans Malcom D. (2006) International Law. Oxford University Press, p. 840.
2. Škoba L. u.c. (2004) "1980. gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi". Rīga: Latvijas Vēstnesis, 310 lpp.
3. М.М.Богуславский (2005) Международное частное право. 5-е изд. Москва: Юристъ, 604 c.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462.