Kursa kods JurZ2010

Kredītpunkti 2

Administratīvās tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareValsts tiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Priekšzināšanas

JurZ2026, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek aplūkota valsts pārvaldes institucionālā sistēma, valsts pārvaldes principi, darbības formas, kā arī valsts pārvaldes darbības kontroles veidi. Kursa ietvaros tiek sniegts ievads administratīvā procesa tiesībās, tiek aplūkoti jautājumi, kuri saistīti ar administratīvo procesu kopumā, administratīvā procesa stadijām iestādē. Tiek aplūkoti administratīvās atbildības pamatnoteikumi un administratīvo pārkāpumu process iestādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
Zināšanas par valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, pārvaldes iestāžu padotības veidiem un formām.
Kontroldarbs.
Zināšanas par valsts pārvaldes darbības formām.
Kontroldarbs ar kāzusu.
Izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē un sadarbību valsts pārvaldē.
Praktiskie darbi, patstāvīgs darbs.
Zināšanas par administratīvā procesa būtību un procesa stadijām iestādē.
Kontroldarbs ar kāzusu.
Zināšanas par administratīvo pārkāpumu tiesībām.
Praktiskie darbi, patstāvīgs darbs.
PRASMES
Profesionālās prasmes
Spēj patstāvīgi, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, izskaidrot valsts pārvaldes institucionālo sistēmu un diskutēt par valsts pārvaldes darbības formām.
Praktiskie darbi, diskusijas nodarbībā.
Prot identificēt administratīvos aktus, faktisko rīcību, publisko tiesību līgumus.
Kontroldarbs ar kāzusu, patstāvīgs darbs.
Spēj veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi. administratīvā pārkāpuma sastāvam un izdarīt juridisku slēdzienu.
Praktiskie darbi, patstāvīgs darbs.
Spēj izstrādāt iesniegumus pārvaldes iestādēm un pieņemt lēmumus – izdot administratīvus aktus.
Praktiskie darbi, patstāvīgs darbs.
Vispārīgās prasmes
Spēj argumentēti diskutēt par valsts pārvaldi, administratīvo procesu iestādē un administratīvo pārkāpumu procesu iestādē.
Praktiskie darbi,diskusijas nodarbībā.
KOMPETENCE
Spēj patstāvīgi analizēt administratīvi tiesiskās attiecības.
Praktiskie darbi.
Spēj pamatot pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai personai.
Praktiskie darbi,kontroldarbs.

Spēj patstāvīgi identificēt un nošķirt valsts pārvaldes individuālās darbības formas publisko tiesību jomā.
Kontroldarbs, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Administratīvo tiesību jēdziens un sistēma. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
2. Administratīvo tiesību avoti. (1 h lekcija)
3. Valsts pārvaldes iekārta. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
1. kontroldarbs: Valsts pārvaldes iekārta. ( 1 stunda)
4. Valsts pārvaldes darbības formas: valsts pārvaldes darbības formas privāto tiesību jomā. Valsts pārvaldes darbības normatīvās formas. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
5. Valsts pārvaldes darbības formas: valsts pārvaldes individuālās darbības formas publisko tiesību jomā: Administratīvais akts. Faktiskā rīcība. Publisko tiesību līgums. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
2. kontroldarbs: Valsts pārvaldes individuālās darbības formas publisko tiesību jomā. ( 1 stunda)
6. Pārvaldes uzdevumu deleģēšana. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
7. Ministru kabinets. Ministrijas. (2 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi)
8. Pašvaldības. (2 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi)
9. Administratīvais process. (2 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi)
3. kontroldarbs: Administratīvais process iestādē. ( 1 stunda)
10. Administratīvā atbildība un administratīvo pārkāpumu process. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)

11. Valsts pārvaldes darbības iekšējā un ārējā izvērtēšana. (2 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Visiem kontroldarbiem, patstāvīgajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Publiski tiesiskās attiecības un to nošķiršana no privāttiesiskām attiecībām.
2. mājas darbs. Valsts pārvaldes individuālās darbības formas publisko tiesību jomā. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
3. mājas darbs. Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
4. mājas darbs. Administratīvais process iestādē. Iesnieguma iestādei izstrāde. Iesniedz elektroniskā veidā.

5. mājas darbs. Administratīvā atbildība, administratīvo pārkāpumu process iestādē. Kāzusa atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtējumu veido vidējais vērtējums par trīs kontroldarbiem. Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Pamatliteratūra

1. Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administra -tīvās atbildības likuma skaidrojumi. E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā. Rīga: TNA, 2020., 637 lpp..
2. Administratīvā procesa likuma komentāri A un B daļa. Rīga: TNA, 2013., 1058 lpp.
3. Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2016., 351 lpp.

4. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: SIA „Biznesa augstskola „Turība”, 2018., 518 lpp.

Papildliteratūra

1. Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002., 274 lpp.
2. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 384 lpp.

3. Stucka A. Administratīvās tiesības. Otrs, pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga: Juridiskā koledža, 2009., 352 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista Vārds: Žurnāls tiesiskai domai un praksei: www.juristavards.lv
2. E-pakalpojumi-Latvijas Tiesu Portāls: hpps://manas.tiesas.lv/eTiesas
3. Latvijas Republikas Augstākā tiesa: www.at.gov.lv
4. Ministru kabinets: https://mk.gov.lv
5. Latvijas Republikas tiesību akti: https://likumi.lv

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: http://www.varam.gov.lv

Piezīmes

ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” un brīvās izvēles studiju kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un Vides un būvzinātņu fakultātes programmām.