Kursa kods JurZ2001

Kredītpunkti 1

Tiesību pamati

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par valsts un tiesību teorijas pamatiem, gūst ieskatu par vadošām tiesību nozarēm – konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām un civiltiesībām. Iegūtās zināšanas var izmantot dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību izmantošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas juridisko dokumentu sastādīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par tiesību zinātnes būtību, par tiesību ideju evolūciju, tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās. Veidota izpratne par Latvijas tiesību sistēmas vadošām tiesību nozarēm – konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām un civiltiesībām. Prasmes – brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā, izmantot tiesību avotus, identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus, izstrādāt juridiskos dokumentus. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskās parādības un procesus dažādās tiesību nozarēs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Valsts un tiesību jēdziens, būtība.
2 Valsts un administratīvās tiesības.
3 Darba tiesības. Darba līguma noslēgšana grozīšana, izbeigšana.
4 Civiltiesības. Civillikums, tā nozīme sabiedrībā.
5 Saistības un līguma jēdzieni. Līgumu noslēgšanas un laušanas kārtība.
6 Mantojuma tiesību jēdziens, nozīmīgākie veidi.
7 Ģimenes tiesību aspekti.
8 Īpašuma tiesību jēdziens, iegūšanas veidi, nozīme.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10% no kopējā nodarbību skaita, neieskaitīto vai neuzrakstīto kontroldarbu kārtošana katedrā noteiktā laikā.

Pamatliteratūra

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I (1.-28.nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011, 546 lpp.
2. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 384 lpp.
3. Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 2009, 352 lpp.
4. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006, 320 lpp.; (II daļa, 2008, 365 lpp.)

Papildliteratūra

1. Civilprocesa likums: LR likums (1998) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodekss, Darba likuma kodekss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests.
2. Civillikums: LR likums (1937) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodekss, Darba likuma kodekss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests.
3. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista Vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462.
2. Likums un tiesības: LT mēnešraksts demokrātiskai un tiesiskai domai. Rīga: Ratio iuris. ISSN 1407-4974.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts pilna un nepilna laika bakalauru studiju programmās un profesionālās izglītības bakalaura studiju programmās TF