Kursa kods JurZ1011

Kredītpunkti 2

Zemes izmantošana pašvaldībā

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Tiesību zinātnes32161623/04/2015Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vivita Puķīte

Ekonomikas doktors agrārajā ekonomikā

Priekšzināšanas

JurZ1007, Kadastrs

JurZ1008, Zemes pārvaldības pamati

Papildliteratūra

1. Korna K. Zeme ir vērtīgākais valsts resurss. Diena, 12.oktobris, 2006.
2. Zeme, mana, tava, mūsu... J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 324 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.
2. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes izmantošanas jēdziena izpratni. Studiju kurss sniedz ieskatu un zināšanas par zemes izmantošanu un aizsardzības nosacījumiem pašvaldības teritorijā, par pašvaldības zemes pārraudzību, par pašvaldību īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošās zemes pārvaldību, kā arī par degradēto teritoriju pārraudzību un degradācijas novēršanas pasākumiem pašvaldību teritorijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par zemes izmantošanas pašvaldībā tiesiskajiem aspektiem, kā arī par zemes izmantošanas un aizsardzības nosacījumiem;
• prasmes - prot iegūtās zināšanas pielietot praktiski pašvaldības teritorijas zemes pārvaldībā;
• kompetence – patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus, un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot, iesaistoties pašvaldības teritorijas pārraudzības procesā.

Kursa plāns

1 Studiju kursa „Zemes izmantošanas pašvaldībā” saturs. Studiju norise un prasības. Literatūra.
2 Zemes izmantošanas jēdziens, mērķi, uzdevumi.
3 Zemes izmantošanas un aizsardzības principi un nosacījumi.
4 Zemes izmantotāju pienākumi.
5 Zemes lietošanas kategorijas. Zemes lietošanas kategoriju maiņas prasības
6 Zemes izmantošanas nosacījumi.
7 Zeme publiskās infrastruktūras un piekļuves nodrošināšanai pašvaldības teritorijā.
8 Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošana.
9 Pašvaldības kompetence zemes pārvaldībā.
10 Zemes pārraudzība pašvaldības teritorijā.
11 Pašvaldības rezerves zemes fonds.
12 Teritorijas attīstības un zemes izmantošanas plānošana.
13 Neapbūvētās zemes izmantošana pašvaldības teritorijā
14 Neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējums un turpmākā izmantošana.
15 Degradēto teritoriju apzināšana un izmantošana pašvaldības teritorijā.
16 Degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums un turpmākā izmantošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc diviem auditorijā rakstiskiem kontroldarbiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem saņem ieskaites novērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka red. Rīga, 2001. 408 lpp Ir LLU FB – 40 eks.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Rīga: Valsts zemes dienests, 2013. 335 lpp. (pieejams: www.vzd.gov.lv)
3. Larsson G. Land Management, Public Policy, Control and Participation. Stockholm, 1997.
4. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: Esri press, Redlands, 2010. 487 p.