Kursa kods JurZ1009

Kredītpunkti 3

Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturisko attīstību un nekustamā īpašuma vērtību regulējošajām normas. Apgūst Vērtību teoriju pie nosacījuma - tirgus vērtība kā vērtējuma bāze. Iegūst zināšanas par vērtībām, kuru bāzes var atšķirties no tirgus vērtības. Apgūst nekustamā īpašuma vērtēšanā pielietojamās metodes, un to pielietošanu Īpašos nekustamā īpašuma novērtēšanas gadījumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par nekustamā īpašuma vērtību, tās veidiem, kā arī veidota izpratne par nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošiem faktoriem un noteikšanas kritērijiem;
• Prasmes - prot pielietot zināšanas par vērtību ietekmējošiem faktoriem, metodēm un kritērijiem nosakot nekustamajam īpašumam dažāda veida vērtības;
• Kompetence - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes par vērtēšanas metožu pielietojumu dažādiem objektiem dažādu vērtību noteikšanā. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorijas studiju kursa saturs, norise un prasības.
2 Nekustamā īpašuma jēdziens un ar nekustamā īpašuma vērtēšanu saistītie pamatjēdzieni.
3 Nekustamā īpašuma vērtēšanas mērķi.
4 Nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība.
5 Nekustamā īpašuma vērtību regulējošās normas.
6 Starptautiskie vērtēšanas standarti.
7 Latvijas īpašumu vērtēšanas standarti.
8 Vērtības jēdziens. Vērtības būtība un iespējamības nosacījumi. Vispārējie vērtības veidošanās pamatprincipi.
9 Vērtība, cena un izmaksas.
10 Vērtības aprēķinā izmantojamie finansu matemātikas pamati.
11 Tirgus vērtība kā vērtējuma bāze.
12 Vērtības, kuru bāzes var atšķirties no tirgus vērtības.
13 Izmaksu metode, tās pamatprincips un pielietošana.
14 Ieņēmumu metode,tās pamatprincips un pielietošana.
15 Salīdzināmo darījumu metode, tās pamatprincips un pielietošana.
16 Īpašie nekustamā īpašuma novērtēšanas gadījumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc diviem ieskaitītiem auditorijā rakstiskiem kontroldarbiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem var kārtot eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana: Teorētiskie aspekt : mācību līdzeklis. LLU. Jelgava, 2010. 65 lpp.
2. Freibergs J., Žuromskis V. Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un prakse. SIA „Eiroeksperts”, 2013. 347 lpp.
3. Betts R. M., Ely S. J. Basic Real Estate Appraisal. USA, Engllewood Cliffs: Prentice Hall Career & Тechnology, 1994. 496 p.
4. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda. Invest–Rīga, 1999. 100 lpp.

Papildliteratūra

1. Тарасевич Е.И. Анализ инвестиций в недвижимость. Санкт Петербург: МКС, 2000. 428 c.
2. Youngman J. Legal Issues in Property Valuation and Taxation Cases: cases and Materials. USA, Lincoln Institute of Land Policy , 2006. 320 p.
3. Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. Санкт Петербург: Технобалт, 1995. 247 c.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Zemes ierīcība un mērniecība pilna un nepilna laika studijās.