Kursa kods JurZ1008

Kredītpunkti 2

Zemes pārvaldības pamati

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Velta Paršova

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes ierīcības speciālistiem nepieciešamo mūsdienīgo Latvijā funkcionējošo zemes pārvaldības sistēmu, tās mērķus un uzdevumus. Programma sniedz ieskatu zemes politikas īstenošanas darbībās un pasākumos, sekmējot ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Programma orientēta uz vispusīgu ilgtspējīgu zemes pārvaldību, racionālu un efektīvu zemes pārraudzību, izmantošanu un aizsardzību. Zināšanas zemes pārvaldībā ir nepieciešams dažādos līmeņos strādājošajiem zemes ierīcības speciālistiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par zemes pārvaldības teoriju un praksi, tās būtību un saturu, racionālu un efektīvu zemes pārraudzību, izmantošanu un aizsardzību;
• prasmes patstāvīgi veikt zemes pārvaldības darbības valsts un vietējo pašvaldību līmenī;
• kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt zemes pārvaldības problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes pārvaldības jēdziens
2 Ilgtspējīga zemes pārvaldība
3 Zemes izmantošanas principi
4 Zemes aizsardzības principi
5 Piekļuves un publiskās infrastruktūras nodrošināšana
6 Zemes konsolidācijas vispārīgie nosacījumi
7 Zemes konsolidācijas process
8 Zemes konsolidācijas projekts
9 Valsts institūciju kompetence zemes pārvaldībā
10 Vietējo pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā
11 Rezerves zemes fonds
12 Zemes reformas pabeigšanai neizmantotā zeme
13 Valsts un vietējo pašvaldību īpašumā esošās zemes pārvaldība
14 Zemes un augsnes aizsardzība
15 Zemes un augsnes kvalitātes novērtējums
16 Zemes pārraudzība un ar zemi saistītā informācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites novērtējumu veido:
- sekmīgs novērtējums zemes pārvaldības teorētiskos un praktiskos jautājumos
- pārliecinošs apgūto zemes pārvaldības problēmu risināšanas prasmju demonstrējums semināru ziņojumos (prezentācijās)
- vismaz 85% nodarbību apmeklējums

Pamatliteratūra

1. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 30.10.2014. Stājas spēkā 01.01.2015. Pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=270317
2. European Parliament resolution of 8 July 2010 on the future of the Common Agricultural Policy after 2013 [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2015.]. Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0286+0+DOC+XML+V0//EN
3. UN-ECE Land Administration Guidelines with Special Reference to Countries in Transition, United Nations Economic Commission for Europe ECE/HBP/96, New York and Geneva, 1996. 112 p. http://www.ica.coop/house/part-2-chapt4-ece-landadmin.pdf
4. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: Esri press, Redlands, 2010 487 p. Nav LLU FB.

Papildliteratūra

1. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Valsts zemes dienests. Rīga, 2013. 311 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Valsts zemes dienests. Rīga, 2013. 335 lpp.
3. UN Economic Commission for Europe Spatial Planning. Key instruments for development and effective governance. New York and Geneva, 2008 Pieejams http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. žurnāls “Mērnieks”
2. www.varam.gov.lv
3. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā.