Kursa kods InfTP007

Kredītpunkti 17

Profesionālās kvalifikācijas prakse I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā680

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakses I daļa tiek realizēta studentiem 3. kursā. Šīs prakses daļas pamatmērķis ir programmēšanas inženiera pienākumu praktiska veikšana reālos programmizstrādes apstākļos pieredzējuša programmētāja uzraudzībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Prakses rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par programmēšanas inženiera pienākumu praktisku veikšana reālos programmizstrādes apstākļos;
• prasmes izvēlēties uzdevuma risināšanai adekvātas metodes un līdzekļus, sagatavot programmatūras prasību specifikāciju, izstrādāt projektējumu un kodēt, atkļūdot un testēt programmas;
• kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot mūsdienīgas programmatūras izstrādes metodes un labo programmēšanas stilu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prakses uzdevuma sagatavošana: prakses objekta definēšana, potenciālās darbības sfēras apzināšana.
2 Teorētisko un praktisko uzdevumu formulēšana, obligāto un ieteicamo literatūras avotu izvēle.
3 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
4 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
5 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
6 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
7 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
8 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
9 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
10 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
11 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
12 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
13 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
14 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
15 Prakses pārskata formas un satura izstrāde.
16 Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā regulāri (reizi nedēļā) jāaizpilda prakses dienasgrāmata, kurā īsi apraksta kārtējā nedēļā paveikto.
Pēc katras prakses daļas notiek uzstāšanās prakses aizstāvēšanas seminārā. Seminārā piedalās visi praksi pabeigušie studenti, studiju programmu direktori, ITF prakses vadītāji un prakses metodiskie vadītāji.Prakses rezultāti tiek novērtēti kā ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. LLU prakšu nolikums. Jelgava: LLU 2014 Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=56712
2. Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju prakses nolikums. Jelgava: ITF 2011. Profesionālās kvalifikācijas prakse. Pieejams: http://web.itf.llu.lv/art_file.php?id=1444
3. Programmēšanas inženiera profesijas standarts, apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 29. decembris rīkojumu Nr. 649 Pieejams: http://www.niid.lv/files/prof_standartu_registrs/Programmesanas_inzenieris.pdf
4. Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner's Approach. European Adaptation. 7th edition. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. 895 p.

Papildliteratūra

1. Guide to the software Engineering Body of Knowledge [tiešsaiste]. SWEBOK, 2004. [Skatīts 28.01.2011.]. Pieejams: http://www.computer.org/portal/web/swebok/htmlformat

Piezīmes

Obligātais kurss ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" un profesionālās augstākās izglītības bakalauraa studiju programmā "Programmēšana".