Kursa kods InfTP004

Kredītpunkti 13

Profesionālās kvalifikācijas prakse II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā520

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakses II daļa tiek realizēta studentiem 4. kursā. Šajā prakses daļā students turpina apgūt programmēšanas inženiera pienākumus, bet students izvēloties prakses vietu, īpašu uzmanību pievērš savam studiju nobeiguma kvalifikācijas darbam. Tāpēc students prakses vietas izvēli un praksē veicamo darbu saturu cenšas saskaņot ar kvalifikācijas darba sastāvā noteiktajiem uzdevumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par programmēšanas inženiera pienākumu praktisku veikšana reālos programmizstrādes apstākļos;
prasmes izvēlēties uzdevuma risināšanai adekvātas metodes un līdzekļus, sagatavot programmatūras prasību specifikāciju, izstrādāt projektējumu un kodēt, atkļūdot un testēt programmas;
kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot mūsdienīgas programmatūras izstrādes metodes un labo programmēšanas stilu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prakses uzdevuma sagatavošana: prakses objekta definēšana, potenciālās darbības sfēras apzināšana
2 Teorētisko un praktisko uzdevumu formulēšana, obligāto un ieteicamo literatūras avotu izvēle
3 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
4 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
5 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
6 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
7 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
8 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
9 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
10 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
11 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
12 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
13 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
14 Prakses individuālā uzdevuma izpilde
15 Prakses pārskata formas un satura izstrāde
16 Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses rezultāti tiek novērtēti kā ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju prakses nolikums. Jelgava: ITF 2010.
2. Programmēšanas inženiera profesijas standarts, apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 29. decembris rīkojumu Nr. 649
3. Guide to the software Engineering Body of Knowledge. SWEBOK, 2004, (28.01.2011) http://www.computer.org/portal/web/swebok/htmlformat
4. Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner's Approach. European Adaptation. 7th edition, adapted by Darrel Ince. 2010 (LLUB) 895 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšana” pilna laika studijās.