Kursa kods InfT6026

Kredītpunkti 2

Intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareSistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Genādijs Moskvins

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

(ITS) uzbūves principi, pamatjēdzieni, definīcijas, attīstības paradigma. (ITS) pamatelementi un specifika lauksaimniecībā. (ITS) strukturāli-funkcionālās shēmas. (ITS) elementu projektēšanas un aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšana un optimizācija. (ITS) metodoloģija. Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts. Mākslīgie neironu tīkli (MNT). Apmācības algoritmi. Kognitīvo zināšanu iegūšanas modeļi. Intelektuāls mērīšanas ierīces un sensori. Haoss un antihaoss. Faziloģika un ģenētiskie algoritmi. Nanotehnoloģijas. Nanoroboti. (ITS) monitorings un vizualizācija (HMI / SCADA).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - (ITS) analīzes un sintēzes, strukturāli - funkcionālo shēmu, kompleksu un elementu projektēšanas un aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšana un optimizācija, matemātisko modeļu un fizikālo procesu apzināšana, (ITS) pielietošanas iespēju analīzes un darbības kvalitātes uzlabošanas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā;
• prasmes - izvēlēties un pamatot (ITS) struktūras, iekārtu, mašinu un elementu komponentes, optimālos darba režīmus, analizēt (ITS) procesus, veikt (ITS) monitoringu, sastādīt un eksperimentāli pārbaudīt (ITS) procesu funkcionālās un elektriskās vadības blokshēmas, veikt (ITS) teorētiskos aprēķinus, novērtēt (ITS) efektivitāti un kvalitāti.
• kompetence - (ITS) optimālo struktūru un darba režīmu izvēlē un pamatojumā, (ITS) darbības kvalitātes novērtēšanā un tās uzlabošanas risinājumu izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 (ITS) aktualitāte, saturs, klasifikācija, uzdevumi, pamatjēdzieni, definīcijas, attīstības tendences.
2 Ražošanas un tehnoloģisko procesu intelektualizācija. Glosarijs. (IST) uzbūves principi, paradigma.
3 (ITS) metodoloģija. Dabiskais un tehniskais intelekts. Prātīguma principi. Skaitļošanas intelekts.
4 Intelektuālās mērīšanas sistēmas. Organoleptika. Maņu orgānu imitācijas sensori, e-mele un e-deguns
5 (ITS) e-kodu atbilstības kontroles intelektuālās tehnoloģijas l/s produkcijas ražošanā un apritē.
6 (ITS) apmācība un pašapmācība. Mākslīgie neironu tīkli (MNT) un apmācības algoritmi.
7 Metrisko un fraktāļu tēlu modelēšana. Fraktāļu tēlu analītiskās ģeometrijas pamati.
8 Haoss un antihaoss. Harmonija, organizācija un pašorganizācija. Aferentās ITS.
9 (ITS) vadības sistēmu modelēšana un optimizācija. Ešbija princips, faziloģika un ģenētiskie algoritmi.
10 Datu bāze, informācija un zināšanas. Zināšanu interpretācija. Kognitīvo zināšanu iegūšanas modeļi.
11 Ekspertu sistēmas (ES) uzbūves, analīzes, modelēšanas un projektēšanas principi.
12 Mākslīgais intelekts (MI) uzbūves, analīzes, modelēšanas un projektēšanas principi.
13 Nanotehnoloģiju (NT) uzbūves, analīzes, modelēšanas un projektēšanas principi.
14 Nanotehnoloģiju iespējas un pielietojumi Nanoroboti.
15 (ITS) monitorings un vizualizācija (HMI / SCADA).
16 (IST) piemēri produkcijas ražošanā, enerģētikā un lauksaimniecībā. (IST) attīstības aktualitātes un perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi nokārtota teorētiskā ieskaite, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs.

Pamatliteratūra

1. Moskvins G. Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas. Mācību grāmata. ISBN 978-9984-784-62-5, Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
2. Moskvins.G. Automatizācija. Mācību grāmata. ISBN 978-9984-784-81-6, Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
3. George F. Luger. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving 6th Edition, ISBN-10: 0321545893 ,ISBN-13: 978-0321545893 . Boston [etc.] : Pearson/Addison Wesley, 2009. 784 754 p.
4. S. Russell and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach 3rd Edition 2009. ISBN-10: 0136042597, ISBN-13: 978-0136042594 , 1152 p.

Papildliteratūra

1. Moskvins G. Mākslīgā intelekta aktualitātes. No: Zinātnes filozofija. Jelgava: LLU, 2011. lpp. 95-106.
2. Moskvins G. Haoss, antihaoss, fraktāļi. Ieskats nanotehnoloģiju attīstībā. No: Zinātnes filozofija. Jelgava: LLU, 2011. lpp. 107-131
3. Siliņš E. Lielo patiesību meklējumi. Rīga: Jumava, ISBN 9789984051864, 2006. 512 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Artificial Intelligence. An International Journal. ELSEVIER, ISSN: 0004-3702. http://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence/
2. Information Technology, List of free Information Technology magazines (http://sourcecodesworld.tradepub.com/?pt=cat&page=Info)

Piezīmes

Izv.: kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmā.