Kursa kods InfT6004

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā800

Kursa apstiprinājuma datums18.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Irina Arhipova

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir pētniecisks darbs informācijas tehnoloģiju nozarē, kurā maģistrants veicis patstāvīgus zinātniskus secinājumus un parādījis oriģinālu ievirzi. Maģistra darba mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt maģistranta teorētiskās zināšanas un prasmi tās pielietot konkrētas tēmas risināšanā IT jomā, parādīt maģistranta praktiskās sagatavotības līmeni atbilstoši inženierzinātņu maģistra prasībām IT jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, kurās atbilst informācijas tehnoloģijas zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
• Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem IT zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
• Kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas IT zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana.
2 Maģistra darba uzdevumu izstrāde un iesniegšana.
3 Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekts, maģistra darba mērķis un uzdevumi.
4 Par izvēlētu tēmu iepriekšējo zinātnisko pētījumu un literatūras apzināšana.
5 Par izvēlētu tēmu iepriekšējo zinātnisko pētījumu un literatūras kritiskā analīze.
6 Maģistra darba izvirzītas problēmas raksturojums un to risināšanas pieredze.
7 Maģistra darba pētījuma daļas izstrāde.
8 LLU maģistrantu tēžu sagatavošana zinātniskajai konferencei un iesniegšana katedra.
9 Maģistra darba pētījuma daļas izstrāde.
10 Programmatūras demonstrācijas piemērs.
11 Maģistra darba secinājumi un priekšlikumi.
12 Referāta sagatavošana un nolasīšana LLU maģistrantu zinātniskā konferencē.
13 Maģistra darba priekšaizstāvēšana.
14 Maģistra darba priekšaizstāvēšanas ieteikumu iestrāde.
15 Kļūdu labošana un rediģēšana.
16 Maģistra darba un kopsavilkuma iesniegšana, sagatavošanās aizstāvēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aizstāvēšanas rezultātus vērtē desmit ballu sistēmā. Ja vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, komisija pieņem papildu lēmumu, kurā norāda, vai darba autoram ir tiesības atkārtoti aizstāvēt pārstrādātu darbu vai jāizvēlas jauna darba tēma. Maģistrantam ir tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai trīs gadu laikā pēc teorētiskā kursa nokārtošanas.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie noteikumi „Inženierzinātņu maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas"” [tiešsaiste]. Pieejams:. http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1092 [skatīts 21.01.2012.]
2. Metodiskie noteikumi „Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanas noteikumi”. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1093 [skatīts 21.01.2012.].
3. Husse J., Hussey R. Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students. London: Macmillan Press ltd., 1997. 357 p.
4. Mikkelsen B. Methods for development work and research. A new guide for practitioners. New Delhi: Sage Publication Ltd., 2005. 373 p.

Papildliteratūra

1. Graeser V., Willcocks L., Pisanias N. Developing the IT scorecard: a detailed route map to IT evaluation and performance measurement through the investment life-cycle. London: Business Intelligence, 1998. 396 p.
2. Jordan E., Silcock L. Beating IT Risks. The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd., 2005. 278 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://database.th3-0utl4ws.com/E-books/IT%20Books/Beating%20IT%20Risks.pdf [skatīts 19.01.2012].

Periodika un citi informācijas avoti

1. A List of Computer Science Journals (ISI Indexed) [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.scribd.com/doc/31428476/A-List-of-Computer-Science-Journals-ISI-Indexed [skatīts 19.01.2012].

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF Maģistra studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" pilna un nepilna laika studijās.