Kursa kods InfT5046

Kredītpunkti 2

Programmatūras kvalitāte

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Priekšzināšanas

InfT5037, Programmatūras izstrādes modeļi

Kursa anotācija

Kursā apgūst programmatūras kvalitātes modeļa struktūru, iekšējās un ārējās kvalitātes un lietošanas kvalitātes modeli, kā arī aplūko programmatūras produkta kvalitātes raksturiezīmes un to novērtēšanas paņēmienus. Sīkāk tiek analizētas programmatūras produkta ārējās, iekšējās un lietošanas kvalitātes metrikas. Studenti tiek iepazīstināti ar programmatūras mērīšanas procesu un programmatūras produkta kvalitātes standartu attīstību, kā arī ar programmu izvērtēšanu, klasifikācijas līmeņiem un veidiem un etalonuzdevumu izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
•zināšanas - par programmatūras produkta kvalitātes modeļiem, tajos ietvertajām raksturiezīmēm un programmatūras kvalitātes novērtēšanas procesiem;
•prasmes - organizēt programmatūras produkta mērīšanas procesa aktivitātes un risināt uzdevumus, kas saistīti ar programmatūras produkta kvalitātes uzlabošanu;
•kompetence - strādājot grupā vai, veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktās dokumentēšanas formas un organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kvalitātes jēdzienu daudzveidība.
2 Kvalitātes modeļi programmatūras dzīves ciklā.
3 Patstāvīgo darbu apskate.
4 Programmatūras iekšējās kvalitātes modelis.
5 Programmatūras ārējās kvalitātes modelis.
6 Programmatūras novērtēšanas procesa struktūra.
7 Programmatūras kvalitātes novērtēšanas no izstrādātāja viedokļa.
8 Programmatūras kvalitātes novērtēšanas no programmatūras ieguvēja viedokļa.
9 Programmatūras kvalitātes novērtēšanas no neatkarīgo vērtētāju viedokļa.
10 Ārējo un iekšējo metriku savstarpējā atbilstība.
11 Programmatūras lietošanas kvalitātes modelis.
12 Programmatūras produkta kvalitātes novērtēšanas sagatavošana.
13 Konkrēta programmatūras produkta kvalitātes raksturiezīmju novērtēšana.
14 Metriku vērtību noteikšana.
15 Patstāvīgo darbu apskate.
16 Patstāvīgo darbu apskate.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko nodarbību laikā vai semestra beigās noorganizētā seminārā tiek veikta patstāvīgo darbu noslēguma apskate.

Pamatliteratūra

1.ISO/IEC 9126-1:2001. Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model (LVS Standartu lasītava)
2.ISO/IEC 25030:2007. Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SquaRE) – Quality requirements (LVS Standartu lasītava)
3.ISO/IEC 14598-1:1999. Information technology – Software product evaluation - Part 1: General overview (LVS Standartu lasītava)
4.ISO/IEC 14598-6:2001. Software engineering – Product evaluation - Part 6: Documentation of evaluation module (LVS Standartu lasītava)
5.ISO/IEC 15939:2002. Software engineering – Software measurement process (LVS Standartu lasītava)
6.Capers J. Software Assessments, Benchmarks and Best Practices. Addison-Wesley Information Technology Series, 2000 (ITF DSK)
7.Rubin J. Handbook of Usability Testing. 2008 (ITF DSK)

Papildliteratūra

1.Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner's Approach. European Adaptation. 7th edition, adapted by Darrel Ince. 2010 (LLUB)
2.ISO/IEC 9126-2:2003. Software engineering – Product quality – Part 2: External metrics (LVS Standartu lasītava)
3.ISO/IEC 9126-3:2003. Software engineering – Product quality – Part 3: Internal metrics (LVS Standartu lasītava)
4.ISO/IEC 9126-4:2004. Software engineering – Product quality – Part 4: Quality in use metrics (LVS Standartu lasītava)
5.ISO/IEC 14598-2:2000. Software engineering – Product evaluation - Part 2: Planning and management (LVS Standartu lasītava)
6.ISO/IEC 14598-3:2000. Software engineering – Product evaluation - Part 3: Process for developers (LVS Standartu lasītava)
7.ISO/IEC 14598-4:1999. Software engineering – Product evaluation - Part 4: Process for acquirers (LVS Standartu lasītava)
8.ISO/IEC 14598-5:1998. Information technology – Software product evaluation - Part 5: Process for evaluators (LVS Standartu lasītava)

Piezīmes

Speciālais studiju kurss akadēmiskajā maģistru studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”.