Kursa kods InfT5040

Kredītpunkti 4

Sistēmu teorija

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits112

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Pēteris Rivža

Dr. habil. sc. ing.

Priekšzināšanas

Mate2033, Matemātiskā statistika

Mate1003, Matemātika I

Mate2010, Diskrētā matemātika

Kursa anotācija

Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: sistēmu zinātne un tās specifiskās metodes, sistēmu teorijas pamatjēdzieni, sistēmu definēšanas galvenie koncepti, sistēmiskas domāšanas pamatelementi, sistēmu diagramma, sistēmas ārējā vide un tās noteikšanas principi, sistēmas robeža, sistēmu klasifikācijas, sistēmu hierarhija, sistēmu struktūras un to matemātiskie modeļi, kibernētikas pieeja sistēmiskai domāšanai, sistēmu vadība un pārvaldība, vaļēja un slēgta kontūra sistēmas, blokdiagramma, atgriezeniskā saite un tās tipi, vadības sistēmas pamatelementi, vadības objekta stabilitāte un nestabilitāte, sistēmu sarežģītība, varbūtīgums un pašregulēšanās, un atbilstošie analīzes līdzekļi, sistēmu likumi un principi, sistēmu modelēšanas pamatprincipi, modeļu klasifikācija, analītiskie, statistiskie un imitācijas modeļi, tehnisku un programmatūras sistēmu dzīves cikli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par sistēmu teorijas pamatjēdzieniem, sistēmu diagrammām, sistēmu klasifikāciju, sistēmu struktūras analīzi, sistēmu teorijas un vadības principiem, sistēmu modelēšanu un projektēšanu.
• prasmes izmantot sistēmu teorijas metodes sistēmu struktūras analīzē un sistēmu modelēšanā.
• kompetences izmantot apgūtās sistēmu teorijas metodes maģistra darba izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sistēmu teorijas pamatjēdzieni.
2 Sistēmas struktūras matemātiskie modeļi.
3 Sistēmas struktūras analīze.
4 Sistēmu vadība.
5 Sistēmpieeja sistēmu izstrādē.
6 Sistēmu modelēšana.
7 Sistēmu modelēšana.
8 Iepazīšanās ar Matlab un Simulink modelēšanas vidi.
9 Nepārtrauktu un diskrētu sistēmu modelis.
10 Modeļu noskaņošana un pārbaude.
11 Galīgo automātu modelēšana ar Stateflow.
12 PID regulatoru modelēšana.
13 Mehatronikas sistēmu modelēšana.
14 Masu apkalpošanas sistēmas.
15 Masu apkalpošanas sistēmu modelēšana ar SimEvent.
16 Individuālo darbu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pirms eksāmena kārtošanas studentam ir jānodod, izstrādāts patstāvīgais darbs, kura izstrāde tiek kontrolēta semestra laikā.

Pamatliteratūra

1. Niklas Luhmann Introduction to Systems Theory , Polity; 1 edition , 2012, 300 pp.
2. Ludwig Von Bertalanffy General System Theory: Foundations, Development, Applications (Penguin University Books),2003, 296 pp.
3. James Dabney, Thomas L. Harman Mastering Simulink 4, Prentice Hall, 2004,412 pp.

Papildliteratūra

1.Whitten J. Systems Analysis and Design Methods. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005.
2.Agam Kumar Tyagi MATLAB and SIMULINK for Engineers, OUP India, 2012., 492pp.
3.Steven T.Karris Introduction to Simulink: With Engineering Applications, Orchard Publications, 2011, 676 pp.
4.Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользователя. Москва: СОЛОН-Пресс, 2004. 767 c.

Piezīmes

Obligātais kurss ITF maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”.