Kursa kods InfT5039

Kredītpunkti 4

Fundamentālie algoritmi

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits112

Kursa apstiprinājuma datums27.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mārtiņš Štāls

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar datu tipiem un datu struktūru specifikācijām, ar datu struktūru veidošanas metodēm un attēlošanas paņēmieniem, ar efektīviem algoritmiem darbā ar bieži lietojamām datu struktūrām. Iemācīt studentus izvēlēties visoptimālākās datu struktūras un to algoritmus un lietot tos praksē programmatūras izstrādes procesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par datu struktūru un algoritmu veidošanas un analīzes metodēm;
• prasmes izvēlēties piemērotus algoritmus un datu struktūras
• kompetence patstāvīgi pielāgot algoritmus un datu struktūras konkrētas problēmas risināšanai, analizēt iegūtos rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Masīvi.
2 Vienkāršsaistīti saraksti.
3 Divkāršsaistīti saraksti.
4 Cikliskie saraksti.
5 Steks.Rindas.
6 Binārā meklēšana.
7 Binārā koka konstruēšana.
8 Meklēšana binārajā kokā.
9 Meklēšana grafos dziļumā.
10 Meklēšana grafos plašumā.
11 Dijkstra īsākais ceļš.
12 Klasifikācija ar k-tuvākie kaimiņi.
13 Klasifikācija ar naivo Beiesa formulu.
14 Levenšteina distance.
15 Bitcoin: vienranga elektroniskā naudas sistēma.
16 Viedo līgumu platforma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ir izstrādāts kursa projekts un laicīgi iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie darbi.
Studenta kopējais vērtējums priekšmetā sastāvēs no šādām komponentēm:
1.patstāvīgo darbu vērtējums (60%);
2.patstāvīgā projekta vērtējums (40%).

Pamatliteratūra

1.S.S. Skiena, “The Algorithm Design Manual”, Springer-Verlag, 2008
2.M.T. Goodrich, R.Tamassia, “Algorithm Design and Applicatons”, John Wiley & Sons, Inc, 2015
3.S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 2008
4.V. Buterin “A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform”, 2015

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF maģistra studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas".