Kursa kods InfT5037

Kredītpunkti 2

Programmatūras izstrādes modeļi

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Priekšzināšanas

DatZ2057, Programminženierijas metodes I

DatZ2058, Programminženierijas metodes II

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek aplūkoti tradicionālie un pēdējā laikā popularitāti ieguvušie programmatūras izstrādes modeļi. Analizēts ūdenskrituma modelis un tā modificētie varianti, ātrās (RAD,) un spējās (Agile) izstrādes metodes, kā arī lietotāja orientētā izstrāde. Aplūkotas mūsdienīgo modeļu izmantošanas iespējas un atšķirības no tradicionālajām metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par tradicionālajiem un spējiem izstrādes modeļiem;
• prasmes novērtēt situācijas atbilstību un izvēlēties piemērotāko izstrādes modeli;
• kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktās dokumentēšanas formas un organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tradicionālie programmatūras izstrādes etapi.
2 Ūdenskrituma modelis.
3 Ūdenskrituma modeļa modifikācijas.
4 Ūdenskrituma modelī izmantojamās dokumentēšanas formas.
5 Spirāles modelis.
6 Standartu loma tradicionālajos dzīves cikla modeļos.
7 Ātrās izstrādes metodes (RAD) procesi.
8 Projekta organizācijas forma ātrās izstrādes metodē.
9 Apskates veidi RAD dzīves ciklā.
10 Spējās izstrādes pamatprincipi.
11 Spējās izstrādes modeļa struktūra.
12 Dokumentēšanas formas spējā dzīves cikla modelī.
13 Darba grupas lomas spējā izstrādē.
14 Patstāvīgo darbu apskate.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites atzīme veidojas kā vidējā atzīme no praktisko darbu vērtējuma. Atzīmi iespējams paaugstināt, atbildot uz papildjautājumiem par praktiskā darba tēmu.

Pamatliteratūra

1. What are the Software Development Models? ISTQB Exam Certification. http://istqbexamcertification.com/what-are-the-software-development-models/
2. The Agile Movement. http://agilemethodology.org/
3. Agile For Dummies®, Scott W. Ambler and Matthew Holitza. IBM Limited Edition, 2012. P.74. https://www.cise.ufl.edu/~manuel/Agile-for-Dummies
4. What Is User Experience Design. http://www.montparnas.com/articles/what-is-user-experience-design
5. Extreme Programming: A gentle introduction. http://www.extremeprogramming.org/
6. Barry W. Boehm, A Spiral Model of Software Development and Enhancement. http://csse.usc.edu/TECHRPTS/1988/usccse88-500/usccse88-500.pdf
7. A Comparison Between Five Models Of Software Engineering. IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 7, Issue 5, September 2010. pp. 94-101. http://www.ijcsi.org/papers/7-5-94-101.pdf
8. The Scrum GuideTM. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Ken Schwaber and Jeff Sutherland. P. 17. 2013. http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf

Papildliteratūra

1.Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner's Approach. European Adaptation. 7th edition, adapted by Darrel Ince. 2010 (LLUB)
2.ISO/IEC 12207. Information technology – Software life cycle processes (LVS Standartu lasītava)

Periodika un citi informācijas avoti

1. IEEE Transactions on Software Engineering. IEEE Transactions on Software Engineering [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2010.]. Pieejams: http://www.computer.org/portal/web/publications/transactions

Piezīmes

Obligātais kurss ITF maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”.