Kursa kods InfT5034

Kredītpunkti 2

Resursu plānošanas sistēmas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ilva Rudusa

Mg. oec.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros students gūst priekšstatu par resursu plānošanas sistēmām. Apgūst prakstiskas zināšanas ERP sistēmas Odoo instalešanā un izstrādē. Apgūst pamatus darbam ar Odoo izstrādes rīkiem: Python, Vscode, PyCharm, Git, Gitlab.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēj parādīt zināšanas un izpratni par EPR sistēmu nozīmi un to lietošanas galvenajiem uzdevumiem (sistēmas ieviešanas plāns). Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot apgūtos teorētiskos pamatus darbā ar ERP sistēmu Odoo (sistēmas instalēšana, konfigurēšana, esoša sistēmas modeļa modificēšanu). (laboratorijas darbi). Kompetence – spēj patstāvīgi izveidot ERP sistēmas Odoo moduli izmantojot ERP sistēmas Odoo izstrādes rīkius: Python, Vscode, PyCharm, Git, Gitlab (patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Resursu plānošanas sistēmas (ERP) jēdziens būtiskas atšķirības no citām uzskaites sistēmām.
2. Resursu plānošanas sistēma Odoo, aplikācijas un moduļi
3. ERP sistēmas Odoo tehnoloģiskais pamats, sistēmas instalācijas un konfigurēšanas pamatprincipi. (2h)
4. Sistēmas izstrādes rīki: vscode, PyCharm, Git, Gitlab un sistēmas izstrādāšanas process. (3h)
5. Python programmēšanas valodas pamati.
6. Objektu - relāciju kartēšana (ORM) ERP sistēmā Odoo, (2h)
7. Darbs ar skatiem ERP sistēmā Odoo (3h)
8. Lietotāju tiesību definēšanas pamatprincipi ERP sistēmā Odoo.
9. ERP sistēmas ieviešana: sistēmas ieviešanas modeļi, sistēmas darbības atbalsta organizēšana.
10.Galvenās ERP sistēmas ieviešanas problēmas: klientu psiholoģija, ieviešanas grafiks (pēctecība)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un ieskaitīti patstāvīgie un praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā studentiem jāizstrādā ERP sistēmas ieviešanas plāns. Darbu noformē rakstiskā veidā un iesniedz e-studiju vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izpildīti visi laboratorijas darbi (maksimāli 6 balles).
Uzrakstīts un iesniegts ERP sistēmas ieviešanas plāns. (1 balle)
Patstāvīgi izstrādāts Odoo modulis (individuāls uzdevums) (3 balles)

Pamatliteratūra

1. Moss, G. Working with Odoo 11: Configure, manage, and customize your Odoo system, 3rd Edition
Packt Publishing, 2018. 474 p.
2. Holger Brunn, Alexandre Fayolle Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition
Packt Publishing Ltd, 2018. 470 p.
3. Daniel Reis Odoo 11 Development Essentials: Develop and customize business applications with Odoo 11, 3rd Edition, Packt Publishing Ltd, 2018. 336p.

Papildliteratūra

1. Odoo 11 online documentation -
https://www.odoo.com/documentation/11.0/

2. Odoo community online Book -
https://odoobooks.com/en/latest/

Piezīmes

Izvēles kurss Informācijas tehnoloģiju fakultātes maģistra akadēmiskajā studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas” pilna un nepilna laika studijās.