Kursa kods InfT5006

Kredītpunkti 2

Ražošanas datorvadības sistēmas II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vitālijs Komašilovs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar dažādiem klasiskajiem datorvadības algoritmiem un lēmuma atbalsta sistēmām. Studenti padziļināti apgūst V-REP programmatūras platformu, ar kuras palīdzību tiek realizēta algoritmu darbībā virtuālajā un eksperimentālajā robotu vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par fundamentālajiem datorvadības algoritmiem un lēmuma atbalsta sistēmām un to pielietojumiem ražošanā;
• prasmes realizēt algoritmus virtuālajā vidē un izprast to darbību;

• kompetence patstāvīgi analizēt ražošanas procesu un piemeklēt attiecīgo algoritmu dažādu procesu izpildei.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads par V-REP programmatūru, to instalēšana un konfigurēšana.
2.Vienkāršas paraugprogrammas veidošana un pārbaudīšana.
3.Vienkāršas paraugprogrammas veidošana un pārbaudīšana.
4.Vienkāršas paraugprogrammas veidošana un pārbaudīšana.
5.Virtuālā konveijera izstrāde, kas realizē krāsaino objektu šķirošanas algoritmu.
6.Virtuālā konveijera izstrāde, kas realizē krāsaino objektu šķirošanas algoritmu.
7.Virtuālā konveijera izstrāde, kas realizē krāsaino objektu šķirošanas algoritmu.
8.Virtuālā konveijera izstrāde, kas realizē krāsaino objektu šķirošanas algoritmu.
9.Virtuālā robota izstrāde, kas realizē līnijas sekošanas algoritmu.
10.Virtuālā robota izstrāde, kas realizē līnijas sekošanas algoritmu.
11.Virtuālā robota izstrāde, kas realizē līnijas sekošanas algoritmu.
12.Virtuālā robota izstrāde, kas realizē līnijas sekošanas algoritmu.
13.Virtuālās daudzu izpildiekārtu sistēmas izstrāde, kas realizē garā objekta pārvietošanu.
14.Virtuālās daudzu izpildiekārtu sistēmas izstrāde, kas realizē garā objekta pārvietošanu.
15.Virtuālās daudzu izpildiekārtu sistēmas izstrāde, kas realizē garā objekta pārvietošanu.
16.Virtuālās daudzu izpildiekārtu sistēmas izstrāde, kas realizē garā objekta pārvietošanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- Studiju kursa rezultātā students sagatavo un aizstāv patstāvīgo darbu.

- Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma, kas tiek veidots ņemot vērā lekciju apmeklētību, laboratorijas darbu apmeklējumu un izpildi, patstāvīgā darba izpildi. Par katru lekcijas un laboratorijas darba apmeklējumu ir 1 punkts, par katra praktiskā darba izpildi ir 2 punkti un par izpildīto patstāvīgo darbu maksimāli ir 32 punkti.

Pamatliteratūra

1. Arkin R.C. Behavior-Based Robotics. London, England: The MIT Press, 1998.
2. Dorf R.C., Bishop R.H. Modern Control Systems. Pearson Education, Inc. 2005.
3.George A. Bekey Autonomous Robots from Bilogical Inspiration to Implementation and Control. London, England: The MIT Press, 2005.
4.Golnaraghi F., Kuo B.C. Automatic Control Systems. Wiley. 2010.

Papildliteratūra

1.Murphy R.R. Introduction to AI robotics. London, England: The MIT Press,2000.
2.Vig L. Multiple Robot Teaming: Coalition Formation: From Software Agents to Robots. Saarbrucken, Germany: VDM VErlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co,2008.
3. V-REP programmas apraksts, lietotāja instrukcijas, instalācijas faili [tiešsaiste] [skatīts 02.02.2016.]. Pieejams: http://www.coppeliarobotics.com/index.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF maģistra studiju programmai "Informācijas tehnoloģijas" pilna un nepilna laika studijās.