Kursa kods InfT4041

Kredītpunkti 2

Lietotāja interfeisa projektēšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT2040, WWW tehnoloģijas

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar lietotāja interfeisa un lietojamības jēdzienu, web interfeisa īpatnībām, tā projektēšanas problēmām un pamatiem, ņemot vērā labākās prakses principus balstītus uz lietotāju pieredzi. Kurss ietver JavaScript valodas lietojumu vizuāli pievilcīgu, lietotājam pielāgotu un interaktīvu tīmekļa lapu lietotāju interfeisa izveidei. Studenti iepazīst React bibliotēku un Git sadalītu versiju kontroles sistēmu, kā arī labās prakses principus JavaScript koda rakstīšanā. Praktisko nodarbību laikā studenti iemācās izveidot pilnvērtīgu Javascript kodu balstoties uz BEM metodoloģiju, kas ļauj pielāgot tīmekļa lapas dizainu, šablonu, stilus, efektus, animācijas, veikt aprēķinus, apstrādāt datus, parādīt tos tīmekļa lapā, izveidot funkcionālas un lietotājam draudzīgas tīmekļa lapas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par lietotāja interfeisa projektēšanas metodēm un labākas prakses principiem, balstītiem uz lietotāju pieredzi – kontroldarbu izpilde;
2. Prasmes uzrakstīt Javascript kodu, lietot React bibliotēku, JSX sintaksi, noformēt kodu atbilstoši programmēšanas labajam stilam un BEM metodoloģijai – kontroldarbu izpilde;
3. kompetence patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli –mājas darbu izpilde.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas
1. Ievads. Lietotāja interfeiss UI. Git sadalīta versiju kontroles sistēma.
2. Lietotāju pieredze UX. Faktori, kas ietekme lietotāju pieredzi UX.
3. Lietojamība. Lietojamības pamatnostādnes, testēšana.
4. Lietojamības optimizācija. Lietotāju pieredzes labākas prakses piemēri.
5. Pieejamība. Lasāmība. Lietotāju pieredzes labāka prakse.
6. Mājas lapu projektēšana. Lietotāju pieredzes labāka prakse.
7. Mijiedarbības projektēšanas principi.
8. Lietotāju pieredzes instrukcijas mobīlo aplikāciju projektēšanai. Uz lietotāju pieredzi balstītas rekomendācijas mobīlajam saturam.

Praktiskie darbi
1. Git lokāla un attālināta repozitorija izveide. Izmaiņu fiksēšana.
2. Javascript atkārtojums. Konsoles objekts un tā metodes. Javascript sintakse. Komentāri. Paziņojumi. Konstantes. Mainīgo pār/definēšana. Datu tipi (string, number, date, boolean) un to metodes. Aritmētiskie un piešķiršanas operatori.
3. Salīdzināšanas operātori. Nosacījumi (if, ?, switch). Cikli (for, while).
4. Objekti un to tipi. Masīvi un to metodes. Objektu definēšana, īpašības un metodes. Atmiņas dzīves cikls.
5. Funkcijas sintakse. Funkcijas definēšana, parametri, atgriešana, izsaukšana.
6. Asinhronas funkcijas.
7. Javascript klases. Klašu struktūra, definēšana, izmantošana.
8. 1.kontroldarbs.
9. 1.kontroldarbs.
10. Javascript bibliotēka React. Instalācija. Aplikācijas struktūra, izveides pamatprincipi.
11. Javascript sintakses paplašinājums JSX (syntax extension to JavaScript).
12. React komponentes: klases un funkcijas. Komponentes renderēšana. Izveides principi.
13. Komponentes dzīvescikls. Komponenšu sastādīšana, iegūšana.
14. Klašu imports/eksports. Papildus bibliotēku/pakotņu pievienošana.
15. Interaktīva lietotāja interfeisa izstrāde React aplikācijā.
16. Interaktīva lietotāja interfeisa izstrāde React aplikācijā.
17. Interaktīva lietotāja interfeisa izstrāde React aplikācijā.
18. Interaktīva lietotāja interfeisa izstrāde React aplikācijā.
19. Interaktīva lietotāja interfeisa izstrāde React aplikācijā.
20. Testēšana balstīta uz lietotāju pieredzi.
21. Testēšana balstīta uz lietotāju pieredzi.
22. Testēšana balstīta uz lietotāju pieredzi.
23. 2.kontroldarbs.
24. 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem mājas darbiem.
Jābūt sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem:
1. Git izmantošana un JavaScript koda izveide,
2. Lietotāja interfeisa prototipa izveide, izmantojot react bibliotēku, JSX sintaksi un papildus bibliotēkas/paketes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa laikā studentam jāizpilda un jāatrāda 5 mājas darbi. Mājas darbi jāaugšuplādē e-studiju sistēmā līdz norādītajam termiņam.
Studentam patstāvīgi jālasa literatūras avoti un jāstudē tiešsaistes pamācības zināšanu nostiprināšānai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi.
Katrs mājas darbs tiek vērtēts punktos.
Ieskaites atzīmi veido apmeklējums (max 10 punkti) mājas darbu vērtējumi (max 50 punkti jeb 5 balles no ieskaites atzīmes) un divu kontroldarbu atzīmes (40 punkti jeb 4 balles no ieskaites atzīmes).

Pamatliteratūra

1. Hartson R. The UX Book: process and guidelines for ensuring a quality user experience. Amsterdam; Boston: Elsevier, 2012. 937 p.
2. JavaScript Tutorial. W3schools - WEB izstrādes mācību vietne tiešsaistē, kas balstīta uz jaunākajiem standartiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.w3schools.com/js/default.asp
3. Powers S. JavaScript cookbook: [programming the web]. 2 eds.. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2015. 611 p. Pieejams: LNB: Tehnoloģ.& dabaszin. las.
4. Dutcket J. Javascript & jquery : interactive front-end web development. Indianapolis, IN: John Wiley and Sons, 2014. 622 p. Pieejams: LNB: Tehnoloģ.& dabaszin. las.

Papildliteratūra

1. Git [tiešsaiste] Pieejams: https://git-scm.com/
2. JavaScript tutorials and learning platform [tiešsaiste]. Pieejams: https://javascript.info/
3. React library [tiešsaiste]. Pieejams: https://reactjs.org/
4. BEM methodology [tiešsaiste]. [skatīts 01.04.2019.] Pieejams: http://getbem.com/
5. Designing Web Interfaces [tiešsaiste]. [skatīts 01.04.2019.] Pieejams: http://designingwebinterfaces.com/
6. Дронов В. JavaScript : народные советы Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. 462 c

Periodika un citi informācijas avoti

1. International community World Wide Web Consortium [tiešsaiste] [skatīts 01.04.2019.] Pieejams: https://www.w3.org/standards/webdesign/script
2. Resources for developers, by developers [tiešsaiste]. [skatīts 01.04.2019.] Pieejams: https://developer.mozilla.org/en-US/

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”.