Kursa kods InfT4037

Kredītpunkti 2

Programmēšanas tehnoloģijas

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Informācijas tehnoloģija (nav zn)32161610/03/2015Datoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ingus Šmits

Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās

Papildliteratūra

1. NET Development [tiešsaiste] [skatīts 15.04.2015.]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx.
2. 101 LINQ Samples [tiešsaiste] [skatīts 15.04.2015.]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar dažādām mūsdienīgām programmēšanas tehnoloģijām. Gūst praktiskas iemaņas programmēšanas valodā iekļauto vaicājumu izmantošanā, objekta stāvokļa informācijas saglabāšanā, paralēlu vadības plūsmu izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par programmas veidošanas metodēm un tehnoloģijām.
• prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, pielietot projektējuma shēmas un diagrammas, mērīt programmatūras veiktspēju
• kompetence patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, izmatojot datu bāzu vadības sistēmas, paralēlās programmēšanas principus, tehnoloģijas mobilo un funkcijām bagātu Web lietojumu izstrādei.

Kursa plāns

1 Universālās klases
2 Šablonu meklēšanas izteiksmes
3 Klase Regex metodes Match() un IsMatch()
4 Kontroldarbs
5 Klase Thread
6 Klase ThreadPool
7 Paralēlo uzdevumu bibliotēka
8 Klases Parallel metode Invoke
9 Klases Parallel metods For, ForEach
10 Kontroldarbs
11 Web servisi
12 REST Web servisa izveide
13 REST servisa klients
14 Lietojumu izstrāde mobilajām ierīcēm
15 Widows phone 7 lietojuma izveide
16 Widows phone 7 lietojuma izveide

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%)

Pamatliteratūra

1. Troelsen A. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform. Publisher: Apress, 2010.
2. Albahari J. Threading in C# [tiešsaiste] [skatīts 15.04.2015.]. Pieejams: http://www.albahari.com/threading
3. Petzold C., Programming Windows Phone 7, Microsoft Press, 2010. Nav Latvijas liel. bibliotēkās. Pieejams:http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/10/28/free-ebook-programming-windows-phone-7-by-charles-petzold.aspx