Kursa kods InfT4027

Kredītpunkti 2

Programmatūras projektu pārvaldība

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek sniegta informācija par informācijas sistēmu izstrādes pārvaldību. Informācijas sistēmu izstrādes projekta pārvaldības aktivitātes tiek skatītas, balstoties uz projektu pārvaldības metodiskajiem ieteikumiem un programminženierijas labo praksi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pasaulē zināmām un pielietotām programmatūras izstrādes projektu vadīšanas metodēm un labo praksi;
prasmes organizēt un pārvaldīt programmatūras izstrāde projektus;
kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktās projektu dokumentēšanas formas un organizēt un īstenot projekta vadības, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadsprogrammatūras ieguves projektu pārvaldībā
2 Projekta pārvaldības normatīvie dokumenti
3 Projekta pārvaldības sfēras
4 Projekta iegūšana
5 Projekta uzsākšana
6 Programmatūras izstrādes metodoloģija
7 Projekta struktūras iespējamie varianti
8 Projekta apjoma vērtēšana
9 Projekta plānošana
10 Projekta resursu pārvaldība
11 Projektu norises riski.
12 Risku pārvaldība
13 Projekta procesu koordinēšana
14 Projekta noslēgšanas procedūra
15 Projekta pārvaldības rīki
16 Projekta pārvaldības lēmumu pieņemšanas atbalsts

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā par regulāru darbu iespējams uzkrāt 70 punktus, kuri tiek noteikti šādi:
lekciju apmeklēšana – 16 punkti,
praktisko nodarbību apmeklēšana – 16 punkti,
praktisko darbu izpilde (visu praktisko darbu izpilde ir obligāta) – 18 (4+4+4+6) punkti,
tests – 20 punkti,
10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.
Vērtējumu iespējams uzlabot, kārtojot mutisko eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. EIA/IEEE J-Std-016-1995 Interim Standard for Information Technology--Software Life Cycle Processes--Software Development--Acquirer-Supplier Agreement (Issued for Trial Use).
2. ISO/IEC 26514:2008. Systems and software engineering -- Requirements for designers and developers of user documentation.
3. IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge/ 2004 Version. [tiešsaiste]. Pieejams: www.jewelry.com.vn/ftp/PMBOK3.pdf

Papildliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp.
2. Software Engineering Project Management. Second Edition. Edited by Richard H.Thayer, 1997.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.