Kursa kods InfT4025

Kredītpunkti 2

Programmēšanas tehnoloģijas datorvadībā I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar dažādām mūsdienīgām programmēšanas tehnoloģijām. Gūst praktiskas iemaņas programmēšanas valodā iekļauto vaicājumu izmantošanā, objekta stāvokļa informācijas saglabāšanā, paralēlu vadības plūsmu izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas par programmas veidošanas metodēm un tehnoloģijām.
• prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, pielietot projektējuma shēmas un diagrammas, mērīt programmatūras veiktspēju
• kompetence patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, izmatojot datu bāzu vadības sistēmas, paralēlās programmēšanas principus, tehnoloģijas mobilo un funkcijām bagātu Web lietojumu izstrādei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Universālās klases.
2 Universālās klases.
3 Šablonu meklēšanas izteiksmes.
4 Šablonu meklēšanas izteiksmes.
5 Kontroldarbs.
6 Objektu stāvokļa informācijas saglabāšana.
7 Objektu stāvokļa informācijas saglabāšana.
8 Lambda izteiksmes un LINQ.
9 Lambda izteiksmes un LINQ.
10 Programmas ar vairākām vadības plūsmām.
11 Programmas ar vairākām vadības plūsmām.
12 Plūsmu sinhronizācija.
13 Plūsmu sinhronizācija.
14 Plūsmu signāli.
15 Plūsmu signāli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%)

Pamatliteratūra

1. Troelsen A. C# 2010 and the .NET Platform Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform. Publisher: Apress, 2010
2. Albahari J. Threading in C# [tiešsaiste] [skatīts 15.04.2015.]. Pieejams: http://www.albahari.com/threading
3. Petzold C., Programming Windows Phone 7, Microsoft Press, 2010. Pieejams:http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/10/28/free-ebook-programming-windows-phone-7-by-charles-petzold.aspx

Papildliteratūra

1. NET Development [tiešsaiste] [skatīts 15.04.2015.]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx.
2. 101 LINQ Samples [tiešsaiste] [skatīts 15.04.2015.]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorzinātne un datorvadība”.