Kursa kods InfT3035

Kredītpunkti 3

Multimediju tehnoloģijas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Orehova

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko personālā multimediju datora tehnisko aprīkojumu un programmu nodrošinājumu grafisko, skaņas un video failu apstrādē. Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par multimediju pamatsastāvdaļām un lietošanas sfērām, kā arī praktiski apgūst multimediju veidošanu un datu apstrādi, izmantojot dažāda veida aparatūru un programmatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par multimediju iespējām un lietošanas sfērām, kā arī nepieciešamo multimediju veidošanas programmatūru un aparatūru – laboratorijas darbi.
2. Prasmes lietot specifiskas lietojumprogrammas grafisko, skaņas un video datu apstrādē, kā arī sagatavot dažāda veida prezentācijas materiālus – laboratorijas darbi.
3. Kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot konkrēta uzdevuma veikšanai – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads multimediju tehnoloģijās.
2. Mediju sastāvdaļas: teksts, grafika, animācija, audio, video.
3. Digitālo fotoaparātu darbības principi un galvenie parametri.
4. Fotografēšanas režīmi un iespējas. Attēlu kvalitātes un izmēra ietekmējošie faktori.
5. Biežāk sastopamie attēlu defekti un to koriģēšana. Attēlu apstrādes programmas.
6. Digitālo videokameru darbības principi un to galvenie parametri.
7. Videomateriāla ieguves plānošana. Ieteikumi kvalitatīva videomateriāla ieguvei.
8. Biežāk sastopamie defekti uzņemtajā videomateriālā un to koriģēšana. Video apstrādes programmas.
9. Datu kompresija, galvenās kompresijas metodes.
10. Audio/video atskaņotāji. Kodētāju- dekodētāju darbības principi.
11. Ekrānieraksta programmas.
12. Tiešsaistes reklāmu veidi, to saturs, izstrādes tehnoloģijas.
13. Datu vizualizācijas metodes.
14. Paplašinātās realitātes darbības principi.
15. Virtuālās realitātes darbības principi.
16. Kursa kopsavilkums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu, jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko darbu uzdevumu patstāvīiga pabeigšana un aizstāvēšana mācībspēka norādītajā termiņā.
Mācību literatūras un tiešsaistes pamācību patstāvīga studēšana zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudes veids: ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu laboratorijas darbu atzīmēm.
Visi semestra laikā izstrādātie laboratorijas darbi veido ieskaites atzīmi. Ja studentu neapmierina semestra kumulatīvais vērtējums (iegūto vērtējumu vidējais aritmētiskais), students var rakstīt ieskaiti.
Ieskaites uzdevumu veido:
• Tests par studiju kursā apgūto vielu (20% no atzīmes);
• Praktiskie uzdevumi par studiju kursa laboratorijas darbos apgūtajām tēmām (80% no atzīmes).

Pamatliteratūra

1. Banerji A., Ghosh A. M. Multimedia Technologies. New Delhi: Tata McGraw Hill, 2010.
2. Phillips J. B., Eliasson H. Camera image quality benchmarking. Hoboken, NJ:John Wiley&Sons, 2018.
3. Karbo M. B. Digitālā kamera no A līdz Z. Rīga: Egmont Latvija, 2004.

Papildliteratūra

1. Блейк Б., Сахлин Д. 50 эффективных приемов создания и обработки цифрового видео. Москва: Диалектика, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Virtual reality society [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vrs.org.uk/
2. Standards, Guidelines & Best Practices [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.iab.com/guidelines/

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne”.