Kursa kods InfT3029

Kredītpunkti 1

WWW tehnoloģijas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz ieskatu par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē, kā arī par izmantojamām programmām. Studenti apgūst hiperteksta iezīmju valodu (HTML), kaskādes stilu tabulas (CSS), kā arī JavaScript pamatus. Iegūtās zināšanas studenti izmanto kursa darba izstrādē, veidojot tīmekļa lapu noteiktai mērķauditorijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē un to lietošanas iespējām;
• prasmes lietot valodu HTML, CSS un Javascript, izmantojot W3C ieteikumus tīmekļa lapu izstrādē, kodu, noformēt kodu atbilstoši programmēšanas labajam stilam, kā arī analizēt to;
• kompetence patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli, lietot informācijas prezentācijas Internetā standartus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 HTML dokumenta pamatstruktūras veidošana. Dokumenta apskate.
2 Stili. CSS definēšanas metodes. Teksta noformēšana un izvietošana.
3 Attēlu, līniju, fona un saites ievietošana un stila uzdošana HTML dokumentā.
4 Sarakstu un tabulas izveide un noformēšana.
5 Navigācijas apgabalu izvietošana uz attēla.
6 Grafikas īpašību pievienošana bloka elementiem.
7 Tīmekļa lapas strukturēšana ar slāņiem. Elementu pozicionēšana.
8 Formu izveide un noformēšana.
9 Javascript mainīgie. Vērtību piešķiršana mainīgajiem.
10 Datu ievades paņēmieni. Datu izvades paņēmieni.
11 JavaScript funkcijas un notikumi.
12 Objektu un masīvu izmantošana JavaScript.
13 JavaScript izmantošana formās.
14 JavaScript bibliotēkas jQuery pievienošana un izmantošana tīmekļa lapās.
15 Responsīvā dizaina izveides pamatelementi un to pielietojums noformēšanā.
16 Responsīvā dizaina izstrāde un bibliotēkas izmantošana tīmekļa lapā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izveidot tīmekļa lapu par konkrētu tēmu, kurā izmantotas studiju kursā iegūtās zināšanas. Kursa darba aprakstā raksturot izveidotās tīmekļa lapas izstrādes procesu - no informācijas iegūšanas līdz koda rakstīšanai. Jāietver gan mājas lapas mērķis un mērķauditorija, gan mājas lapas struktūras/navigācijas shēma un ietvertās datnes, gan principi, kas tika ievēroti tīmekļa lapas izveidē, gan programmatūra, kas tika izmantota izstrādes procesā. Vērtējumam izmanto 10 ballu skalu.

Pamatliteratūra

1. W3schools - WEB izstrādes mācību vietne tiešsaistē, kas balstīta uz jaunākajiem standartiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.w3schools.com/default.asp.
2. Kamars A. Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 320 lpp.
3. Meyer E. A. CSS: the definitive guide. 3rd ed. Beijing: O’Reilly, 2007. 518 p. Pieejams: LNB:Bibliogrāf. uzziņu las.
4. Pfaffenberger B., Karow B., White C., Schafer S.M. HTML, XHTML, and CSS Bible. 3rd ed. Indianapolis: Wiley, 2004. 844 p. Pieejams: LUB:Fiz.&matem. fak. bibl.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Apsītis K. Ievads HTML [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.pvg.edu.lv/materiali/informatika/webgramata/kurss/html/index.html
2. Kudiņa I., Kudiņš J., Kapenieks J., u.c. Mājas lapu veidošana ikvienam [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.riga.lv/media/talmaciba/timeklis.html
3. World Wide Web Consortium [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.w3.org

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātnes” studentiem.