Kursa kods InfT3028

Kredītpunkti 2

Operāciju pētīšana II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareSistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jeļena Koroļova

Mg. paed.

Priekšzināšanas

InfT3027, Operāciju pētīšana I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar kvantitatīvām sistēmu modelēšanas un analīzes metodēm optimālai vadības lēmumu pieņemšanai, iegūst praktiskās iemaņas matemātiskajā modelēšanā un darbā ar grafisku lineārās programmēšanas lietotni GLP; izklājlapu lietotnes MS Office Excel līdzekliem Solver, Decision Tree un masu apkalpošanas modeļiem; projektu plānošanas un kontroles lietotni MS Office Project, kā arī Hierarhiju analīzes metodi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par datorizētām operāciju pētīšanas metodēm vadības lēmumu plānošanai un pieņemšanai inženierijā un ekonomikā.
• Prasmes – prot izveidot sistēmu kvantitatīvus modeļus izpētei un matemātiski pamatotai vadības lēmumu pieņemšanai, pielietojot MS Office Excel Lēmumu koka rīku un masu apkalpošanas (rindu) modeļu, kā arī Hierarhijas analīzes metodi; spēj optimizēt resursu izmantošanu ekonomikā.

• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes ekonomisko sistēmu resursu optimālas izmantošanas plānošanai, pielietojot informatīvās tehnoloģijas un ievērojot vispārpieņemtos vides saglabāšanas principus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads operāciju pētīšana II. Vadības lēmumu pieņemšanas metodes.
2 Hierarhijas analīze (The Analytic Hierarchy Process) alternatīvas izvēlei.
3 Hierarhijas analīze (The Analytic Hierarchy Process) alternatīvas izvēlei.
4 1. patstāvīga darba izstrāde.
5 1. patstāvīga darba aizstāvēšana.
6 Vadības lēmuma pieņemšana ar Lēmumu koku medoti (Excel Decision Tree rīķu).
7 Dažadu problēmu risināšana ar Lēmumu koku medoti (Excel Decision Tree rīķu).
8 2. patstāvīga darba izstrāde.
9 2. patstāvīga darba izstrāde.
10 2. patstāvīga darba izstrāde.
11 2.patstāvīga darba aizstāvēšana.
12 Rindu teorija. Masu apkalpošanas sistēmas ar Quening model palīdzību.
13 Dažādu problēmu risināšana ar Quening model palīdzību.
14 3. patstāvīga darba izstrāde.
15 3. patstāvīga darba izstrāde.
16 3. patstāvīga darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

ksāmena atzīme ir atkarīga no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1. patstāvīgais darbs 30 % , 2. patstāvīgais darbs 30 %, 3. patstāvīgais darbs 30 % un teorijas tests 10 %, kā arī sekmīgi nokārtotas ieskaites studiju kursa "Operāciju pētīšana I" ietvaros. Patstāvīgie darbi obligāti jāaizstāv publiski.

Pamatliteratūra

1. Moore J.H., Weatherford L.R. Decision modelling with Microsoft Excel. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 2001. 1020 p.
2. Jensen F.V.Bayesian Networks and Decision Graphs. Springer, N.J.: Springer, 2002. 268 p. ISBN 0-387-95259-4
3. Saaty T. The Analytic Hierarchy Process. New York ;London : McGraw-Hill International Book Co., 1980. 286 p.
4. Operations research : an introduction. Hamdy A. Taha. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education/Prentice Hall, 2011. 824 p.

Papildliteratūra

1. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в MS Excel. Москва: Prentice Hall, 2004. 1024 с
2. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. Москва: Дрофа, 2004. 207с.
3. Vulfs Ģ. Masu apkalpošanas sistēmas : lekcijas operāciju pētīšanā. Rīga: RTU, 1999. 1 CD.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Operation Research. Pieejams: http://or.journal.informs.org [skatīts 2015. g. 16. martā] ISSN 0030-364X
2. Business Process Management Journal. Wiley and Sons. . Published by Emerald Group Publishing Limited. ISSN: 1463-7154.
3. Исследование операций, математическое программирование, теория игр, теория принятия решений и оптимальное управление (www.allmath.ru/operation.htm)

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorvadība un datorzinātne".