Kursa kods InfT3027

Kredītpunkti 2

Operāciju pētīšana I

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareSistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jeļena Koroļova

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar kvantitatīvām sistēmu modelēšanas un analīzes metodēm optimālai vadības lēmumu pieņemšanai, iegūst praktiskās iemaņas matemātiskajā modelēšanā un darbā ar grafisku lineārās programmēšanas lietotni GLP; izklājlapu lietotnes MS Office Excel līdzekliem Solver, Decision Tree un masu apkalpošanas modeļiem; projektu plānošanas un kontroles lietotni MS Office Project, kā arī Hierarhiju analīzes metodi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par datorizētām operāciju pētīšanas metodēm vadības lēmumu plānošanai un pieņemšanai inženierijā un ekonomikā.
• Prasmes – prot izveidot sistēmu kvantitatīvus modeļus izpētei un matemātiski pamatotai vadības lēmumu pieņemšanai, pielietojot GLP, MS Office Excel Solver rīku un MS Office Project lietotnes iespējas; spēj optimizēt resursu izmantošanu ekonomikā.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes ekonomisko sistēmu resursu optimālas izmantošanas plānošanai, pielietojot informatīvās tehnoloģijas un ievērojot vispārpieņemtos vides saglabāšanas principus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads operāciju pētīšana I. Vadības lēmumu pieņemšanas metodes.
2 Lineāras programmēšanas uzdevumu grafiskā atrisināšana un analīze ar datorprogrammu GLP.
3 Lineāras programmēšanas uzdevumu sastadīšana, atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
4 Lineāras programmēšanas uzdevumu sastadīšana, atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
5 Lineāras programmēšanas uzdevumu sastadīšana, atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
6 Lineāras programmēšanas uzdevumu sastadīšana, atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
7 Lineāras programmēšanas uzdevumu sastadīšana, atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
8 Lineāras programmēšanas uzdevumu sastadīšana, atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
9 Nelineāras programmēšanas uzdevumu atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
10 Nelineāras programmēšanas uzdevumu atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
11 1. kontroldarbs
12 CPM un PERT metožu pielietošana tīkla modeļu izveidošanai projektu plānošanā.
13 CPM un PERT metožu pielietošana tīkla modeļu izveidošanai projektu plānošanā.
14 Iepazīšanas ar datorprogrammu MS Office Project.
15 Tīkla modeļa, kā lineāras programmēšanas uzdevuma atrisināšana un analīze ar MS Excel Solver.
16 2. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites atzīme ir atkarīga no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1. kontroldarbs 60 %, 2. kontroldarbs 40 %. Kontroldarbus var rakstīt vienu reizi un tikai norādītā laikā.

Pamatliteratūra

1. Operations research: an introduction. Hamdy A. Taha. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education/Prentice Hall, 2011. 824 p.
2. Frolova L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā. Rīga: Izglītības soļi, 2005. 438 lpp.
3. Moore J.H., Weatherford L.R. Decision modelling with Microsoft Excel. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 2001. 1020 p.
4. Peļņa M., Gulbe M. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 160 lpp.

Papildliteratūra

1. Praude V. Loģistika: teorija un prakse. Rīga: Burtene, 2013. 560 lpp.
2. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. Москва: Дрофа, 2004. 207 с.
3. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в MS Excel, Москва: Prentice Hall, 2004. 1024 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Operation Research. Pieejams: http://or.journal.informs.org [skatīts 2015. g. 16. martā] ISSN 0030-364X
2. Business Process Management Journal. Wiley and Sons. . Published by Emerald Group Publishing Limited. ISSN: 1463-7154.
3. Исследование операций, математическое программирование, теория игр, теория принятия решений и оптимальное управление (www.allmath.ru/operation.htm)

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorvadība un datorzinātne".