Kursa kods InfT3022

Kredītpunkti 2

Datortīkli (CISCO) III

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Aldis Bērziņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1004, Ievads datorstudijās

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2055, Datoru uzbūve I

DatZ2056, Datoru uzbūve II

DatZ2024, Datoru tīkli I

InfT2036, Datortīkli (CISCO) I

InfT2037, Datortīkli (CISCO) II

Kursa anotācija

Kurss “Datoru tīkli III” ir balstīts uz Cisco “CCNA Maršrutēšana un Komutēšana: Datortīklu mērogošana” kursu. Tas ir trešais no četriem kursiem, kas ved uz “Cisco Certified Network Associate” (CCNA) sertifikāciju. Kurss sniedz visaptverošu, teorētisko un praktisko pieeju pgūstot tehnoloģijas un protokolus, kas nepieciešami, lai īstenotu konverģējošu komutācijas tīklu. Studenti konfigurē komutatorus darbībai Virtual LAN, VTP, un Inter-VLAN konverģētā datortīklā. Dažādas Spanning Tree protokolu darbības metodes tiek izmantotas konverģētā datortīklā, un studenti iegūst zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai īstenotu bezvadu tehnoloģijas pielietojumu mazā un vidējā datortīklā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par tīkla protokola modeļu pielietošanu, skaidrojot datortīklu komunikāciju līmeņus. Apakštīklu masku un adrešu apgabalu aprēķināšana. • prasmes par vienkārša Ethernet datortīkla izveidi izmantojot komutatorus un maršrutētājus. Konfigurēt, pārbaudīt un novērst problēmas komutatoru un maršrutētāju darbībā. • kompetence par datortīkla pamata problēmu novēršanu tīkla 1, 2, 3 un 7 līmeņos. Analizēt operācijas un priekšrocības transporta un tīkla līmeņa servisos un protokolos. Identificēt pamata parametrus, lai konfigurētu un izbūvētu bezvadu datortīklu.

Kursa saturs(kalendārs)

1.LAN projektēšana. Hierarhiska datortīkla funkcijas. LAN videi atbilstošu ierīču izvēle.
2.VLAN mērogošana. Komutatoru pamata jēdzieni un konfigurācija. Komutatora vienkāršota konfigurācija lietošanai konverģētā datortīklā. VLAN maršrutēšanas ieviešana datu pārsūtīšanā, izmantojot 3. slāņa komutatorus mazos un vidēja izmēra datortīklos.
3.STP. Spanning Tree ieviešana konverģētā datortīklā. Spanning Tree protokolu un darbošanās principu apskats. PVST+ un Rapid PVST+ ieviešana konverģentā datortīklā.
4.Enterchannel un HSRP. Ievads kanālu agregācijas (apvienošanas) metodēs komutējamos datortīklos. Kanālu agregācijas (apvienošanas) ieviešana veiktspējas uzlabošanai augstas datu plūsmas komutējamos savienojumos. HSRP ieviešana.
5.Dinamiskā maršrutēšana. Ievads dinamiskajos maršrutēšanas protokolos. Maršrutēšanas protokolu koncepciju apskats. Distances vektora maršrutēšanas protokolu darbība. Posma stāvokļa maršrutēšanas protokolu darbība.
6.EIGRP. EIGRP priekšrocības un darbības principi. EIGRP ieviešana IPv4 un IPv6 datortīklos.
7.EIGRP konfigurācija, pārbaude un traucējumu novēršana. EIGRP konfigurācija datortīklu veiktspējas uzlabošanai. Biežāk novērojamo EIGRP konfigurācijas traucējumu novēršana mazos un vidēja izmēra datortīklos.
8.Vienas zonas OSPF. Vienas zonas OSPF protokola darbība. Vienas zonas OSPFv2 un OSPFv3 ieviešana.
9.Vairākzonu OSPF. Vairākzonu OSPF protokola darbība. Vairākzonu OSPFv2 un OSPFv3 ieviešana.
10.OSPF konfigurācija, pārbaude un traucējumu novēršana. OSPF konfigurācija datortīklu veiktspējas uzlabošanai. Biežāk novērojamo OSPF konfigurācijas traucējumu novēršana mazos un vidēja izmēra datortīklos.
11.1. praktiskais eksāmens
12.2. praktiskais eksāmens
13.Nobeiguma eksāmens (tests)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi, visiem teorētiskajiem un praktiskajiem testiem jābūt izpildītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students katru nedēļu patstāvīgi izpilda attiecīgo apgūtās tēmas teorētisko testu un praktisko uzdevumu, ja attiecīgajā tēmā tāds ir izveidots.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums tiek aprēķināts no visiem izpildītajiem kursa teorētiskajiem, praktiskajiem un noslēguma testiem.

Pamatliteratūra

Reģistrētajiem studentiem pieejamais oficiālais mācību materiāls Cisco Tīklu Akadēmijas vietnē: http://www.netacad.com.
Odom, Wendell CCNA routing and switching ICND2 200-105: official cert guide: learn, prepare, and practice for exam success / Wendell Odom ; with contributing author Scott Hogg. Academic edition. Indianapolis, IN: Cisco Press, [2016] xlviii, 876 lpp. ISBN 9781587205989.
Odom, Wendell CCENT/CCNA ICND1 100-105 : official cert guide : learn, prepare, and practice for exam success / Wendell Odom. Indianapolis, IN: Cisco Press, [2016] lii, 965 lpp. ISBN 9781587205804.
Santos, Omar. CCNA Security 210-260 : official cert guide: learn, prepare, and practice for exam success / Omar Santos, John Stuppi. Indianapolis, IN: Cisco Press, [2015] xxxvi, 570 lpp. ISBN 9781587205668.

Papildliteratūra

Dye, Mark A. Network fundamentals: CCNA exploration companion guide / Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi. Indianapolis, IN: Cisco Press, c2008. xxiv, 528 lpp. ISBN 9781587132087.
Graziani, Rick. Routing protocols and concepts: CCNA exploration companion guide / Rick Graziani, Allan Johnson. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, c2008. xxxiv, 606 lpp. ISBN 9781587132063 (hbk).
Lewis, Wayne, LAN switching and wireless: CCNA exploration companion guide / Wayne Lewis. Indianapolis, IN: Cisco Press, c2008. xxvi, 497 lpp. ISBN 9781587132070.
Vachon, Bob. Accessing the WAN: CCNA exploration companion guide / Bob Vachon, Rick Graziani. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, c2008. xxiv, 668 lpp. ISBN 9781587132056 (hbk).

Periodika un citi informācijas avoti

http://www.netacad.com http://www.networkworld.com/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ITF akadēmiskās studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" studentiem.