Kursa kods InfT3019

Kredītpunkti 2

Programminženierija

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Kursā tiek aplūkoti programmatūras izstrādes procesu kvalitātes nodrošināšanas paņēmieni un tos reglamentējošie standarti, analizēti kvalitātes pārvaldības un kvalitātes nodrošināšanas uzdevumi. Detalizēti aplūkoti galvenie programmatūras izstrādes atbalstošie procesi: apskates, konfigurācijas pārvaldība, izmaiņu vadība un dokumentēšana, kā arī testēšanas procesa nozīme kvalitātes nodrošināšanā. Tiek dots ieskats kompāniju kvalitātes sistēmu izstrādē un sertificēšanā (standarts ISO 9001, ISO 20000, ITIL, CMMI)

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par procesu pieeju dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos un iepazīstas ar atbalstošo procesu uzdevumiem kvalitātes nodrošināšanā (atbilstoši standartiem J-STD-016-1995 un IEEE Std 12207);
prasmes organizēt savstarpējās informācijas apmaiņu programmatūras izstrādes projekta dalībnieku starpā un izstrādāt projekta iekšējo dokumentāciju;
kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktās dokumentēšanas formas un organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads programmatūras kvalitātes nodrošināšanā
2 Kvalitātes sistēmas izstrāde un sertificēšana
3 Programmatūras izstrādes procesi
4 Programmatūras izstrādes atbalstošie procesi
5 Konfigurācijas pārvaldība
6 Izmaiņu vadība
7 Apskates
8 Dokumentēšanas process
9 Projekta dokumentācijas veidi un to izstrādes darbietilpība
10 Kvalitātes nodrošināšanas process
11 Programmatūras testēšana
12 Pamatprocesu un atbalstošo procesu mijiedarbība
13 IT pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana (ITIL).
14 IT pakalpojumu pārvaldība (ISO/IEC 20000-1, 2, 3, 4, 5).
15 Spēju brieduma modeļa integrācija (CMMI)
16 Procesu kvalitātes nodrošināšanas paņēmienu salīdzinājums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā par regulāru darbu iespējams uzkrāt 80 punktus, kuri tiek noteikti šādi:
Klātienes piedalīšanās katrā praktiskā nodarbībā (2x16 nodarbības) - 32
Katra praktiskā darba savlaicīga izpilde, apraksta sagatavošana un nodošana (8x4 darbi) – 32
Lekciju apmeklēšana (1x16 lekcijas) - 16
Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un tie var noteikt eksāmena pamatatzīmi (10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli). Šo vērtējumu iespējams paaugstināt eksāmena laikā.

Pamatliteratūra

1. Ince D. Software Quality Assurance – a Student Introduction. McGraw-Hill 1995. 242 lpp.
2. Guide to the software Engineering Body of Knowledge. SWEBOK, 2004, (28.01.2011) http://www.computer.org/portal/web/swebok/htmlformat
3. IEEE Std-J-016-1995.Trial Use Standard. Standard for Information Technology. Software Life Cycle Processes Software Development. Acquirer-Supplier Agreement. (Standartizācijas biroja lasītava)
4. ISO/IEC 12207 Standard for Information Technology. Software life cycle processes (Standartizācijas biroja lasītava)

Papildliteratūra

1. BS ISO/IEC 18019:2004. Software and system engineering. Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software (Standartizācijas biroja lasītava)
2. IEEE 1063:2001. Standard for software user documentation. (Standartizācijas biroja lasītava)
3. ISO/IEC 15910:1999. Information technology -- Software user documentation process(Standartizācijas biroja lasītava)

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.